Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. CĂN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
1.2.1. Căn cứ khoa học
1.2.2. Căn cứ thực tiễn
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3.1. Mục tiêu chung
1.3.2. Mục tiêu cụ thể
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hạn không gian
1.4.2. Giới hạn thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Sự cần thiết khách quan của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Mục đích và nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
2.2. Những nhân tố của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
2.2.1. Môi trường vĩ mô
2.2.2. Môi trường vi mô
2.3. KHÁI QUÁT VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN
2.3.1. Doanh thu
2.3.2. Chi phí
2.3.3. Lợi nhuận
2.4. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.4.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
2.4.2. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn
2.4.3. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp
2.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.5.1. Một số quan điểm được sử dụng khi phân tích
2.5.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.5.3. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
3.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty
3.1.2. Mô tả công ty
3.1.3. Mô tả sản phẩm dịch vụ của công ty
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng của các bộ phận trực thuộc
3.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM QUA 2006 - 2008
3.4. NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2008
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
35 NHỮNG MỤC TIÊU CHUNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2009
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.1.2. Phân tích môi trường vi mô
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
4.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006 - 2008)
4.2.2. Phân tích doanh thu
4.2.3 Phân tích chi phí
4.2.4. Phân tích lợi nhuận
4.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
4.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH
4.3.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Du lịch Cần Thơ
4.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ Phẩn Du Lịch Cần Thơ
4.3.3. Phân tích khả năng thanh toán của công ty Cổ Phần Du lịch Cần Thơ
4.3.4. Phân tích tình hình nợ của công ty Cổ Phần Du lịch Cần Thơ
5.1. Đánh giá những điểm mạnh điểm yếu cơ hội và đe doạ trong năm qua
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
5.1. Giải pháp tăng doanh thu
5.2. Giải pháp giảm chi phí.
5.3. Giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris