Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ theo mô hình CAMEL

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ theo mô hình CAMEL
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo mô hình CAMEL
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3.1. Giám đốc
3.3.2. Phó Giám đốc
3.3.3. Phòng hành chính nhân sự
3.3.4. Phòng tín dụng
3.3.5. Phòng dịch vụ khách hàng
3.3.6. Phòng thanh toán quốc tế
3.3.7. Phòng ngân quỹ
3.3.8. Phòng kinh doanh tổng hợp
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ THEO MÔ HÌNH CAMEL
4.1.1. Vốn - Capital (C)
4.1.2. Chất lượng tài sản có - Asset quality (A)
4.1.3. Năng lực quản lý - Management ability (M)
4.1.4. Khả năng sinh lời - Earning (E)
4.1.5. Khả năng thanh khoản - Liquidity (L)
4.2. MỘT SỐ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
4.2.1. Ưu điểm
4.2.2. Hạn chế
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG
5.1. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN
5.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
5.3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ
5.4. BIỆN PHÁP TĂNG THU NHẬP
5.5. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHI PHÍ
5.6. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THANH KHOẢN
5.7. BIỆN PHÁP KHÁC
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với ngân hàng nhà nước và các cơ quan pháp luật
6.2.2. Đối với Hội sở chính ngân hàng
6.2.3. Đối với EIBCT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris