Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên II

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên II
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuân và bảng báo cáo tài chính
2.1.1.1. Khái niệm về doanh thu
2.1.1.2. Khái niệm về chi phí
2.1.1.3. Khái niệm về lợi nhuận.
2.1.1.4. Khái niệm về bảng báo cáo tài chính
2.1.2. Khái quát chung về phân tích hoạt động kinh doan
2.1.2.1. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh.
2.1.2.3. Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
a. Vòng quay hàng tồn kho
b. Vòng quay các khoản phải thu
2.1.3.2. Tỷ số quản lý nợ
a. Tỷ suất nợ
b. Tỷ suất tài trợ
2.1.3.3. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp
a. Khả năng thanh toán hiện thời
b. Khả năng thanh toán nhanh
2.1.3.4. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn
a. Tỷ số hiệu quả sử dụng tổng tài sản
b. Tỷ số hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
c. Nhóm tỷ số hiệu quả sử dụng vốn cố định
d. Nhóm tỷ số hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.1.3.5. Các tỷ số về khả năng sinh lời
a. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
b.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
c. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
2.1.3.6. Hiệu quả sử dụng lao động
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
2.2.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố.
2.2.2.3. Phương pháp sử dụng ma trận SWOT
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN II
3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN II
3.1.1. Giới thiệu công ty
3.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
3.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
3.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý nhân sự của công ty
3.1.2.1. Tình hình nhân sự của công ty.
3.1.2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.1.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.3. Sản phẩm/dịch vụ của công ty
3.1.4. Cơ sở hạ tầng
3.2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN II
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
4.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.1.2. phân tích môi trường tác nghiệp
4.1.3. Phân tích môi trường nội tại
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2006 -2008)
4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu của công ty
4.2.1.1. Phân tích doanh thu theo thành phần
4.2.1.2. Phân tích doanh thu theo ngành hàng
4.2.1.3. Phân tích doanh thu theo cơ cấu thị trường tiêu thụ
4.2.2. Phân tích tình hình biến động chi phí của công ty
4.2.3. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty
4.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN II.
4.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên II
4.3.1.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
4.3.1.2. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu
4.3.1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định
4.3.1.4..Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động
4.3.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh thông qua các tỷ số tài chính của công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên II
4.3.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
4.3.2.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
4.3.2.3. Tỷ số quản lý nợ
4.3.2.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi
4.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN II
4.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
4.5.1 Mức độ ảnh hưởng của khối lượng sản phẩm tiêu thụ
4.5.2. Mức độ ảnh hưởng của giá bán
4.5.3. Mức độ ảnh hưởng của giá vốn hàng bán
4.5.4. Mức độ ảnh hưởng của chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
4.5.5. Mức độ ảnh hưởng của thuế
4.6. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
4.6.2.1. Những điểm mạnh
4.6.2.2. Những điểm yếu
4.6.2.3. Những cơ hội.
4.6.2.4. Những đe doạ
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN II TRONG THỜI GIAN TỚI
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris