Phân tích hoạt động kinh doanh tại Ngân Hàng INDOVINA - Chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Phân tích hoạt động kinh doanh tại Ngân Hàng INDOVINA
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Khái niệm Ngân Hàng Thương Mại và các nghiệp vụ cơ bản của Ngân Hàng.
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG INDOVINA - CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng INDOVINA - Chi nhánh Cần Thơ
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển.
3.1.2. Thị trường, nguồn lực và dịch vụ
3.2. Vai trò chức năng của ngân hàng
3.2.1. Vai trò
3.2.2. Chức năng
3.3. Tình hình nhân sự Ngân hàng INDOVINA - Chi nhánh Cần Thơ
3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.3.2. Nhiệm vụ các phòng ban
3.4. Những thuận lợi và khó khăn
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. Định hướng hoạt động của Ngân hàng.
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG INDOVINA - CHI NHÁNH CẦN THƠ (2006 - 2008)
4.1. Phân tích nguồn vốn
4.1.1. Vốn huy động
4.1.2. Vốn điều chuyển
4.2. Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng INDOVINA Chi nhánh Cần Thơ
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Tình hình thu nợ
4.2.3. Tình hình dư nợ
4.3. Đánh giá hiệu quả tín dụng
4.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn
4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay
4.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng INDOVINA Chi nhánh Cần Thơ
4.4.1. Phân tích thu nhập
4.4.2. Phân tích chi phí
4.4.3. Phân tích lợi nhuận
4.4.4. Phân tích các chỉ số đo lường lợi nhuận
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG INDOVINA - CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
5.1.1. Hiện đại hoá công nghệ thông tin.
5.1.2. Phát huy nguồn lực con người
5.1.3. Đa dạng hoá trong phương thức huy động vốn
5.1.4. Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới
5.1.5. Tăng cường công tác tiếp thị, khuyến mãi đối với khách hàng.
5.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
5.2.1. Thực hiện chiến lược khách hàng
5.2.2. Chuyên môn hoá trình độ đội ngũ tín dụng.
5.3. Về hoạt động dịch vụ
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Ngân hàng
6.2.2. Đối với Nhà nước.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris