Luận văn Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh tại ngân hàng PTN ĐBSCL - CN Chợ Lớn

196
0
16

ngochai89

Member
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Hoạt động kinh doanh trong ngân hàng
2.1.2. Hoạt động dịch vụ
2.1.3. Hiệu quả kinh doanh trong ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL CHI NHÁNH CHỢ LỚN
3.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL
3.3. Nội dung hoạt động
3.4. Lĩnh vực khinh doanh của Ngân hàng
3.4.1. Cho vay thế chấp bằng tài sản
3.4.2. Cho vay được bảo đảm từ người thứ ba
3.4.3. Cho vay tín chấp đối với cán bộ công nhân viên
3.4.4. Cho vay thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay
3.4.5. Cho vay mua nhà hoặc xây dựng sữa chữa nâng cấp nhà:
3.4.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng
3.5. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm (2006-2008) (DT-CP-LN)
3.6. Giới thiệu NHPTN ĐBSCL - CN Chợ Lớn
3.6.1. Sơ đồ mô hình tổ chức và chức năng các phòng ban
3.6.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.7. Nhiệm vụ
3.7.1. Huy động vốn
3.7.2. Cho vay
3.7.3. Hoạt động khác
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL - CHI NHÁNH CHỢ LỚN
4.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng PTN ĐBSCL - CN Chợ Lớn
4.1.1. Tình hình vốn và nguồn vốn
4.1.2. Hoạt động hỗ trợ cấp tín dụng tại chi nhánh Chợ Lớn
4.1.3. Tình hình thu nợ
4.1.4. Dư nợ trong ngân hàng
4.1.5. Nợ xấu trong cho vay
4.2. Đánh giá chung hoạt động tin dụng tại Ngân hàng PTN ĐBSCL - CN Chợ Lớn qua 3 năm (2006 - 2008)
4.2.1. Về nguồn vốn
4.2.2. Dư nợ tín dụng
4.2.3. Tỷ trọng dư nợ/vốn huy động
4.2.4. Tỷ trọng dư nợ/tổng nguồn vốn
4.2.5. Hệ số thu nợ
4.2.6. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay
4.3. Phân tích hoạt động dịch vụ tài chi nhánh
4.3.1. Hoạt động kế toán - dich vụ và ngân quỹ
4.3.2. Hoạt động kinh doanh đối ngoại
4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong Ngân hàng
4.4.1. Thu nhập
4.4.2. Chi phí
4.4.3. Lợi nhuận
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL - CHI NHÁNH CHỢ LỚN
5.1. Cơ sở đề ra giải pháp
5.1.1. Một số tồn tại trong họat động của NHPTN ĐBSCL CN chợ lớn
5.1.2. Những định hướng hoạt động của chi nhánh trong thời gian tới
5.1.3. Điều kiện thị trường
5.2. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại MHB - CNCL
5.2.1. Nhóm giải pháp cho hoạt động tín dụng
5.2.2. Nhóm giải pháp cho hoạt động dich vụ
5.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6. 2.1. Đối với cơ quan nhà nước
6.2.2. Đối với Hội sở chính
6.2.3. Đối với ngân hàng PTNĐBSCL - Chi nhánh Chợ Lớn
6.2.4. Đối với khách hàng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris