Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Về không gian
1.3.2. Về thời gian
1.3.3. Về đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh.
2.1.2 Hoạt động kinh doanh của ngân h àng
2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Ngân hàng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 :KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1.1 Khái quát về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần thơ
Phân tích hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ
3.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân đội
3.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân h àng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ.
3.2 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH C ỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN TH Ơ
3.3. ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN H ÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN TH Ơ
3.2.1 Thuận lợi
3.2.2 Khó khăn
3.2.3 Phương hướng hoạt động
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN H ÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN TH Ơ...
4.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN
4.1.1. Về vốn huy động
4.1.2. Về vốn điều chuyển:
4.1.3. Về tổng nguồn vốn
4.1.4. Khái quát về tình hình sử dụng vốn
4.2. PHÂN TÍCH THU NHẬP
4.2.1. Thu nhập từ hoạt động tín dụng
4.2.2. Thu nhập ngoài hoạt động tín dụng
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ
4.3.1. Về chi phí từ hoạt động tín dụng:
4.3.2. Chi phí ngoài hoạt động tín dụng:
4.3.3. Chi phí từ hoạt động tín dụng theo kỳ hạn
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
4.4.1. Về lợi nhuận từ hoạt động tín dụng:
Phân tích hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Cần Thơ
4.4.2. Về lợi nhuận ngoài hoạt động tín dụng
4.4.3. Về tổng lợi nhuận
4.4.4. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng theo kỳ hạn
4.5. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.5.1. Một số chỉ tiêu tín dụng
4.5.2. Các chỉ số sinh lợi
CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN H ÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN TH Ơ
5.1.1. Các yếu tố chủ quan
5.1.2. Các yếu tố khách quan
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.2.1. Biện pháp giải quyết tình trạng nợ quá hạn tăng cao
5.2.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris