Luận văn Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của C ông ty TNHH thuỷ sản Phương Đông, Thành Phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của C ông ty TNHH thuỷ sản Phương Đông, Thành Phố Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2 Các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3 Một số chỉ tiêu tính toán trong phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.4 Một số phương pháp sử dụng trong đề tài
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG
3.1 Tổng quan về ngành thủy sản Việt Nam
3.2 Tổng quan về công ty TNHH Thủy Sản Ph ương Đông
3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.2.2 Chức năng - vai trò - nhiệm vụ - quyền hạn
3.2.3 Cơ cấu tổ chức
3.2.4 Thị trường tiêu thụ - Nhà cung cấp
3.2.5 Chế độ kế toán hiện hành tại đơn vị
3.2.6 Tình hình hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2006 - 2008)
3.2.7 Những thuận lợi và khó khăn của công ty
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG
4.1 Phân tích tình hình biến động doanh thu - chi phí - lợi nhuận
4.1.1 Phân tích tình hình biến động doanh thu
4.1.2 Phân tích tình hình biến động chi phí
4.1.3 Phân tích tình hình biến động lợi nhuận
4.2 Phân tích tình hình biến động tài sản - nguồn vốn
4.2.1 Tình hình biến động tài sản
4.2.2 Những thay đổi của nguồn vốn
4.3 Phân tích các tỷ số tài chính
4.3.1 Phân tích lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu dựa trên phương trình Dupont theo hướng tiếp cận mới
4.3.2 Phân tích các tỷ số tài chính liên quan đến tính thanh khoản, đầu tư và kết cấu vốn
4.4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đ ơn vị
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris