Luận văn Phân tích hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng INDOVINA Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng INDOVINA Cần Thơ
PHẦN GIỚI THIỆU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1 Mục tiêu chung
2.2 Mục tiêu cụ thể
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1 Không gian
3.2 Thời gian
3.3 Nội dung
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1 Phương pháp thu thập số liệu
4.2 Phương pháp phân tích số liệu
5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG THỨC TDCT
1.1.1 Khái niệm về phương thức thanh toán TDCT
1.1.2 Các thành phần tham gia quá trình thanh toán TDCT
1.1.3 Quy trình tiến hành nghiệp vụ phương thức TDCT
1.1.4 Thư tín dụng (L/C)
1.1.4.1 Khái niệm
1.1.4.2 Nội dung
1.1.4.3 Các loại L/C thương mại thường gặp trong thương mại quốc tế
1.1.5 Ưu, nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ
1.1.5.1 Ưu điểm
1.1.5.2 Nhược điểm
1.1.6 Các chứng từ sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu
1.1.7 Văn bản pháp lí quốc tế điều chỉnh hoạt động TDCT
1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TDCT
1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ (TDCT)
1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ (TDCT)
1.3 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1.3.1 Một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực của TPCT
1.3.1.1 Xuất khẩu
1.3.1.2 Nhập khẩu
1.3.2 Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của TPCT
Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG INDOVINA CẦN THƠ
2.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG INDOVINA CẦN THƠ
2.1.1 Quá trình hình thành của ngân hàng Indovina Cần Thơ
2.1.2 Thị trường, nguồn lực và dịch vụ
2.1.2.1 Thị trường
2.1.2.2 Nguồn lực
2.1.2.3 Dịch vụ
2.1.3 Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 Tình hình huy động vốn của hoạt động tín dụng
2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG INDOVINA CẦN THƠ NĂM 2006 - 2008
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA CẦN THƠ
3.1 GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THANH TOÁN QUỐC TẾ (TTQT)
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển phòng TTQT
3.1.2 Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ tại IVB Cần Thơ
3.1.2.1 Quy trình thanh toán L/C xuất khẩu
3.1.2.2 Quy trình thanh toán L/C nhập khẩu
3.2 TÌNH HÌNH DOANH THU TỪ DỊCH VỤ THANH TOÁN L/C
3.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI I CẦN THƠ
3.3.1 Tình hình thanh toán quốc tế tại IVB Cần Thơ
3.3.1.1 Về số món
3.3.1.2 Về giá trị
3.3.2 Tình hình thực hiện phương thức TDCT
3.3.2.1 Về số món
3.3.2.2 Về giá trị
3.3.2.3 Về phí dịch vụ
3.3.2.4 Tình hình rủi ro trong thanh toán L/C của IVB Cần Thơ
3.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG INDOVINA CẦN THƠ
3.1 Những điểm mạnh và điểm yếu của IVB Cần Thơ
3.4.1.1 Điểm mạnh
3.4.1.2 Điểm yếu
3.4.2 Những cơ hội và thách thức của IVB Cần Thơ
3.4.2.1 Cơ hội
3.4.2.2 Thách thức
3.4.3 Sơ đồ ma trận SWOT
Chương 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA CẦN THƠ
4.1 NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THANH TOÁN
4.2 CẢI TIẾN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THANH TOÁN
4.3 ĐẨY MẠNH TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
4.4 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG PHÙ HỢP, PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ ÁP DỤNG MARKETING VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ
4.5 KHAI THÁC TỐT CÁC NGUỒN NGOẠI TỆ
4.6 CẦN ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
2. KIẾN NGHỊ
2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước
2.2 Đối với ngân hàng Indovina Cần Thơ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris