Luận văn Phân tích Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM TẠ
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi không gian
1.3.2. Phạm vi thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tổng quan về tín dụng
2.1.2. Quy chế cho vay đối với khách hàng
2.1.3. Phân loại nợ
2.1.4. Một số chỉ tiêu tài chính cần phân tích
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
#VALUE!
- 2008)
3.1. Khái quát về BIDV chi nhánh Bạc Liêu
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV chi nhánh Bạc Liêu
3.1.2. Chức năng, nhiêm vụ hoạt động của BIDV chi nhánh Bạc Liêu
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Bạc Liêu qua ba năm (2006 - 2008)
3.1.5. Mục tiêu chung năm 2009
3.2. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của BIDV chi nhánh Bạc Liêu qua ba năm (2006 - 2008)
3.2.1. Tình hình huy động vốn của BIDV chi nhánh Bạc Liêu qua ba năm (2006 - 2008)
#VALUE!
- 2008)
3.2.3. Tình hình nợ xấu của BIDV chi nhánh Bạc Liêu qua ba năm (2006 - 2008)
CHƯƠNG 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA BA NĂM (2006 - 2008)
4.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá tình hình tín dụng của BIDV chi nhánh Bạc Liêu qua ba năm (2006 - 2008)
4.1.1. Chỉ số tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
4.1.2. Chi số rủi ro tín dụng
4.1.3. Chỉ số dư nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ
4.1.4. Chỉ số dư nợ trung, dài hạn trên tổng dư nợ
4.1.5. Chỉ số vòng quay vốn tín dụng
4.1.6. Hệ số thu nợ
4.2. Thuận lợi và khó khăn của BIDV chi nhánh Bạc Liêu trong quá trình hoạt động kinh doanh
4.2.1. Thuận lợi
4.2.2. Khó khăn
4.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng hoạt động tín dụng của BIDV chi nhánh Bạc Liêu
4.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
4.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
4.3.3. Nguyên nhân từ điều kiện khách quan
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẠC LIÊU
5.1. Các giải pháp về sử dụng vốn và nợ xấu
5.1.1. Về Doanh số cho vay
5.1.2. Về Doanh số thu nợ
5.1.3. Về Dư nợ
5.1.4. Về Nợ xấu
5.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng
5.2.1. Về huy động vốn
5.2.2. Về sản phẩm tín dụng
5.2.3. Về sản phẩm phi tín dụng
5.2.4. Về quy trình tín dụng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với chính quyền điạ phương
6.2.2. Đối với chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bạc Liêu
6.2.3. Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
689
Bài viết
1,399
Thành viên
592
Thành viên mới
Gia Hân