Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Tân Bình, TP.HCM

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu nhiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.2 Hoạt động tín dụng
2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.2 Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU
3.1 Sơ lược về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
3.1.1 Quá trình tăng vốn điều lệ
3.1.2 Mạng lưới hoạt động
3.1.3 Tình hình nhân sự
3.2 Giới thiệu về ACB- chi nhánh Tân Bình, T.P Hồ Chí Minh
3.2.1 Cơ cấu tổ chức
3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban
3.3 Các bước quy trình cho vay
3.4 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh qua ba năm 2006, 2007, 2008 c ủa Ngân hàng Á Châu chi nhánh Tân Bình thành ph ố Hồ Chí Minh
3.4.1 Phân tích đánh giá doanh thu
3.4.2 Phân tích đánh giá chi phí
3.4.3 Phân tích đánh giá lợi nhuận
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN 3 NĂM 2006, 2007, 2008
4.1 Tình hình huy động vốn qua 3 năm
4.2 Tình hình cho vay qua 3 năm
4.2.1 Doanh số cho vay
4.2.2 Doanh số thu nợ
4.2.3 Dư nợ
4.2.4 Nợ xấu
4.3 Một số chỉ tiêu nhằm đánh giá hoạt động tín dụng tại ngân h àng Á Châu chi nhánh Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh
4.3.1 Nợ xấu/Tổng dư nợ
4.3.2 Hệ số thu nợ
4.3.3 Vòng quay vốn tín dụng
4.3.4 Dư nợ trên vốn huy động
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1 Tồn tại và nguyên nhân
5.2 Các giải pháp
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với doanh nghiệp
6.2.2 Đối với Ngân hàng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris