Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại cổ phần Miền Tây

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại cổ phần Miền Tây
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2Căn cứ nghiên cứu
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian nghiên cứu
1.4.2 Thời gian nghiên cứu
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng
2.1.2 Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DN vừa và nhỏ
Phân tích hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại NHTMCP Miền Tây
2.1.4 Những vấn đề cơ bản về DN vừa và nhỏ
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NH MIỀN TÂY
3.1 SƠ LƯỢC VỀ KT-XH TPCT VÀ HOẠT ĐỒNG CỦA NGÀNH NH
3.1.1 Sơ lược vê KT - XH của thành phố Cần Thơ
3.1.2 Tình hình hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn TPCT
3.2 NGÂN HÀNG TMCP MIỀN TÂY
3.2.1 Quá trình ra đời
3.2.2 Tình hình KT - XH TPCT và tầm quan trọng của NH Miền Tây
3.2.3 Cơ cấu tổ chức
3.2.4 Chức năng, phạm vi hoạt động của ngân hàng
3.3 QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP MIỀN TÂY
3.3.1 Quy trình nghiệp vụ cho vay
3.3.2 Quy trình thu nợ và thu lãi
3.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP TRONG THỜI GIAN QUA
3.5.1 Về công tác huy động vốn
3.5.2 Về công tác cho vay
3.5.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại NHTMCP Miền Tây
3.6 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG MIỀN TÂY TRONG THỜI GIAN QUA
3.6.1 Thuận lợi
3.6.2 Khó khăn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNNVV
4.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV
4.1.1 Doanh số cho vay DNNVV
4.1.2 Doanh số thu nợ DNNVV
4.1.3 Tình hình dư nợ DNNVV
4.1.4 Tình hình nợ quá hạn DNNVV
4.2 THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DUNG CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV
4.2.1 Mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng với DNNVV
4.2.2 Mức dộ hiệu quả trong hoạt động tín dụng của ngân hàng
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1 MỘT SỐ TỒN TẠI
5.1.1 Từ phía ngân hàng
5.1.2 Từ phía DNNVV
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.2.1 Tăng quy mô tín dụng
5.2.2 Tăng nguồn vốn huy động
5.2.3 Xây dựng chính sách tín dụng riêng cho DNNVV
5.2.4 Chuyên môn hóa quy trình tín dụng đối với DNNVV
5.2.5 Đa dạng hóa hình thức tín dụng
Phân tích hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại NHTMCP Miền Tây
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris