Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Hồ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Hồ
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái quát về tín dụng
2.1.2. Một số vấn đề trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng
2.1.3. Một số vấn đề về tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp
2.1.4. Các chỉ tiêu phân tích
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG
3.1. Khái quát chung về huyện Long Hồ
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội
3.2. Một số đặc điểm cơ bản của NHNo & PTNT huyện Long Hồ
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận
3.2.3. Các hoạt động của ngân hàng
Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Hồ
3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm 2006- 2008 ...
3.3.1. Doanh thu
3.3.2. Chi phí
3.3.3. Lợi nhuận
3.4. Những thuận lợi và khó khăn
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong năm 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NHNo VÀ PTNT HUYỆN LONG HỒ
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm
4.1.2. Phân tích vốn huy đô của Ngân hàng qua 3 năm
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn
4.2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất
Chương 5: CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NHNo & PTNT HUYỆN LONG HỒ
5.1. Một số hạn chế trong công tác tín dụng của Ngân hàng
5.2. Những giải pháp cụ thể nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất
5.2.1. Những giải pháp cụ thể tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Hồ
5.2.2. Những biện pháp hỗ trợ của Nhà Nước
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với NHNo & PTNT tỉnh Vĩnh Long
Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Hồ
6.2.2. Đối với NHNo & PTNT huyện Long Hồ
6.2.3. Đối với địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris