Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh BIDV Trà Vinh

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh BIDV Trà Vinh

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về tín dụng ngắn hạn
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Vai trò và chức năng của tín dụng
2.1.1.3. Các nguyên tắc của tín dụng ngắn hạn
2.1.1.4. Nội dung phân tính hoạt động tín dụng ngắn hạn
2.1.2. Những quy định trong tín dụng ngắn hạn
2.1.3. Quy trình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đầu tư và phát Triển Trà Vinh
2.1.4. Rủi ro tín dụng
2.1.4.1. Khái niệm
2.1.4.2. Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
2.1.4.3. Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro:
2.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Trà Vinh
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHẤT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀ VINH
3.1. KHÁI QUÁT VỀ BIDV VIỆT NAM
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Những thành tựu nổi bật
3.2. GIỚI THIỆU VỀ BIDV CHI NHÁNH TRÀ VINH
3.2.1. Sự ra đời và phát triển
3.2.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban
3.2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
3.2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng BIDV chi nhánh Trà Vinh trong 3 năm (2006-2008)
3.2.4. Phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2009 của BIDV Trà Vinh
CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA BIDV CHI NHÁNH TRÀ VINH
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV CHI NHÁNH TRÀ VINH
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CHUNG TẠI CHI NHÁNH BIDV TRÀ VINH
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI BIDV CHI NHÁNH TRÀ VINH
4.3.1. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn
4.3.2. Phân tích tình hình thu nợ ngắn hạn
4.3.3. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
4.3.4. Phân tích nợ xấu
4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI BIDV CHI NHÁNH TRÀ VINH THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ
4.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
CHƢƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TRÀ VINH
5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CHO CHI NHÁNH BIDV TRÀ VINH
CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris