Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Tổng quan về tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm..
2.1.1.3. Vai trò
2.1.1.4. Các hình thức tín dụng
2.1.2. Các quy định cụ thể về hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
2.1.2.1. Nguyên tắc cho vay
2.1.2.2. Điều kiện vay vốn
2.1.2.3. Lãi suất cho vay
2.1.2.4. Mức cho vay
2.1.2.5. Thời hạn cho vay
2.1.2.6. Phương thức cho vay
2.1.3. Khái niệm tín dụng ngắn hạn
2.1.4. Quy trình tín dụng ngắn hạn
2.1.5. Nợ quá hạn và nợ xấu
2.1.5.1. Khái niệm
2.1.5.2. Phân loại nợ
2.1.6. Một số khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NHNNo & PTNT huyện Mỏ Cày
2.1.6.1. Lãi suất tín dụng
2.1.6.2. Đảm bảo tín dụng
2.1.6.3. Doanh số cho vay
2.1.6.4. Doanh số thu nợ
2.1.6.5. Dư nợ
2.1.6.6. Nợ quá hạn
2.1.6.7. Chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn trên vốn huy động (%)
2.1.6.8. Chỉ tiêu thu nợ (%)
2.1.6.9. Chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ
2.1.6.10. Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
2.1.6.11. Tỷ lệ nợ quá hạn
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY - TỈNH BẾN TRE
3.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN MỎ CÀY
3.2. VÀI NÉT VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY
3.2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của NHNo & PTNT huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
3.2.1.1. Lịch sử hình thành
3.2.1.2. Quá trình phát triển
3.2.2. Vai trò của Ngân hàng đối với sự phát triển của huyện Mỏ Cày
3.2.3. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
3.2.3.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
3.3. MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY - TỈNH BẾN TRE (2005-2007)
3.3.1. Tình hình chung
3.3.2. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày qua 3 năm (2005 - 2007)
3.3.2.1. Doanh thu
3.3.2.2. Chi phí
3.3.2.3. Lợi nhuận sau thuế
3.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
3.4.1. Chỉ tiêu cụ thể
3.4.2. Những biện pháp tổ chức thực hiện
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY TỈNH BẾN TRE
4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY - TỈNH BẾN TRE
4.1.1. Vốn huy động
4.1.2. Vốn đi vay và vốn khác
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN
4.2.1. Khái quát về tình hình cho vay của Ngân hàng
4.2.1.1. Doanh số cho vay
4.2.1.2. Doanh số thu nợ của Ngân hàng qua 3 năm từ 2005 - 2007
4.2.1.3. Tình hình dư nợ
4.2.1.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn
4.2.2. Phân tích tình hình tín dụng theo thời hạn
4.2.2.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
4.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn
4.2.2.3. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
4.2.2.4. Nợ quá hạn theo ngắn hạn
4.2.3. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.2.3.1 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.2.3.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.2.3.3.Tình hình dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.2.3.4. Nợ quá hạn ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.2.5.3. Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn
a. Nguyên nhân do thiên tai dịch bệnh
b. Nguyên nhân kinh doanh thua lỗ
c. Nguyên nhân khác
4.2.4. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn theo đối tượng
4.2.4.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tượng
4.2.4.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn heo đối tượng
4.2.4.3. Tình hình dư nợ ngắn hạn theo đối tượng
4.2.6. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn thông qua một số chỉ tiêu
4.2.6.1. Tổng dư nợ ngắn hạn /Vốn huy động
4.2.6.2. Doanh số thu nợ ngắn hạn/Doanh số cho vay ngắn hạn
4.2.6.3. Vòng quay vốn tín dụng (Thu nợ/Dư nợ bình quân)
4.2.6.4. Nợ quá hạn ngắn hạn/Tổng dư nợ ngắn hạn
4.2.6.5. Nợ xấu ngắn hạn/Tổng dư nợ ngắn hạn
4.2.7. Đánh giá công tác quản lý rủi ro
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN
5.1. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
5.1.1.Một số thành tựu đã đạt được
5.1.2. Một số thuận lợi cho ngân hàng
5.2. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI, KHÓ KHĂN MÀ NGÂN HÀNG ĐANG GẶP PHẢI
5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN
5.3.1. Đối với công tác tín dụng
5.3.2. Đối với công tác tổ chức quản lý
5.3.3. Đối với công tác huy động vốn để đáp ứng cho hoạt động tín dụng
5.3.4. Đối với hoạt động dịch vụ
5.3.5. Đối với công tác thẩm định, kiểm tra, kiểm soát
.CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Nhà nước
6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
6.2.3. Đối với Ngân hàng nông nghiệp & PTNT huyện Mỏ Cày
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris