Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long (chi nhánh Song Phú - Huyện Tam Bình)

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long (chi nhánh Song Phú - Huyện Tam Bình)
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nhiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Những vấn đề chung của tín dụng
2.1.2. Mục tiêu của chính sách tín dụng chung
2.1.3. Nội dung của chính sách tín dụng
2.1.4. Quy trình cho vay và quản lý tín dụng của chi nhánh NHNo & PTNT Song Phú - Tam Bình
2.1.5. Rủi ro tín dụng
2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2.Phương pháp phân tích số liệu.
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNO & PTNT HUYỆN TAM BÌNH (CHI NHÁNH SONG PHÚ - TAM BÌNH)
3.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội huyện Tam Bình
3.1.1. Vị trí địa lý.
3.1.2. Điều kiện tự nhiên
3.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội.
3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình (Chi nhánh Song Phú - Tam Bình).
3.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình (Chi nhánh Song Phú - Tam Bình)
3.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành
3.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của từng phòng ban
3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình (Chi nhánh Song Phú - Tam Bình) trong 3 năm vừa qua (2004 - 2006)
3.4.1. Các lĩnh vực hoạt động.
3.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh.
3.5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Tam Bình (Chi nhánh Song Phú - Tam Bình).
3.5.1. Thuận lợi.
3.5.2. Khó khăn.
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN TAM BÌNH (CHI NHÁNH SONG PHÚ - TAM BÌNH).
4.1. Phân tích nguồn vốn và huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình (chi nhánh Song Phú - Tam Bình) qua những năm 2004, 2005, 2006...
4.1.1. Nguồn vốn
4.1.2. Huy động vốn
4.1.3. Đánh giá tình hình huy động vốn của Ngân hàng
4.2. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình (chi nhánh Song Phú - Tam Bình)
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ.
4.2.3. Dư nợ
4.2.4. Nợ quá hạn.
4.3. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình (chi nhánh Song Phú - Tam Bình) theo thành phần kinh tế
4.3.1. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế.
4.3.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.3.3. Dư nợ theo thành phần kinh tế
4.3.4. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
4.4. Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình (chi nhánh Song Phú - Tam Bình)
4.5. Đánh giá chung về tình hình tín dụng ngắn hạn của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình (chi nhánh Song Phú - Tam Bình)
4.5.1 Ưu điểm
4.5.2. Những tồn tại
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN TAM BÌNH (CHI NHÁNH SONG PHÚ - TAM BÌNH)
5.1. Biện pháp nâng cao nguồn vốn huy động
5.1.1. Tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng
5.1.2. Chính sách lãi suất
5.1.3. Khách hàng
5.1.4. Đa dạng hóa các loại hình huy động vốn
5.2. Một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng
5.2.1. Đa dạng hoá các hình thức cho vay
5.2.2. Nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ quản lý của cán bộ tín dụng
5.2.3. Nâng cao năng lực thu hút khách hàng
5.2.4. Một số giải pháp khác
Chương 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
607
Thành viên mới
onlineprince