Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú-huyện Tam Bình-tỉnh Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú-huyện Tam Bình-tỉnh Vĩnh Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG
2.1.1 Khái niệm về tín dụng
2.1.2 Các hình thức tín dụng
2.1.3 Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế
2.1.4 Phân loại tín dụng
2.1.5 Một số qui định về hoạt động tín dụng
2.1.6 Một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NHNo & PTNT SONG PHÚ- HUYỆN TAM BÌNH
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT SONG PHÚ- HUYỆN TAM BÌNH
3.1.1 Sự hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành
3.1.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của từng phòng ban
3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT SONG PHÚ TRONG 3 NĂM 2005-2007
3.2.1. Các lĩnh vực hoạt động
3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh
3.3 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ- HUYỆN TAM BÌNH
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ QUA 3 NĂM 2005-2007
4.1.1 Nguồn vốn
4.1.2. Tình hình huy động vốn
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT SONG PHÚ QUA 3 NĂM 2005-2007
4.2.1 Doanh số cho vay
4.2.2 Doanh số thu nợ
4.2.3 Dư nợ
4.2.4 Nợ quá hạn
4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NHNo&PTNT SONG PHÚ QUA 3 NĂM 2005-2007
4.3.1. Doanh số cho vay ngắn hạn
4.3.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn
4.3.3 Dư nợ ngắn hạn
4.3.4 Nợ quá hạn ngắn hạn
4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NHNo&PTNT SONG PHÚ QUA 3 NĂM 2005-2007
4.4.1. Vòng quay vốn tín dụng
4.4.2. Tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số cho vay
4.4.3 Tỷ lệ nợ quá hạn/ dư nợ
4.4.4 Dư nợ ngắn hạn trên vốn huy động
4.4.5 Vốn huy động trên tổng nguồn vốn
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ
5.1 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TÍN DỤNG
5.1.1 Giải pháp tăng trưởng tín dụng
5.1.2 Tìm kiếm khách hàng
5.1.3 Nâng cao năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cho cán bộ nhất là đội ngũ trẻ
5.2 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN
5.3 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với nhà nước và các bộ ngành có liên quan
6.2.2 Đối với ngân hàng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris