Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Phú

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Phú
MỤC LỤC
Chương I: Giới thiệu
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu
Chương II: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm về tín dụng
2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
2.1.3 Một số quy định của NHNo & PTNT huyện Châu Phú về nghiệp vụ TD
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
Chương III: Khái quát về NHNo & PTNT huyện Châu Phú
3.1 Vài nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của huyện Châu Phú
3.1.1 Điều kiện tự nhiên
3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2 NHNo & PTNT huyện Châu Phú
3.2.1 Lịch sử hình thành & phát triển của NHNo & PTNT huyện Châu Phú
3.2.2 Chức năng và vai trò của NHNo & PTNT huyện Châu Phú
3.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của từng bộ phận trong NHNo & PTNT huyện Châu Phú
3.3.1 Tình hình nhân sự
3.3.2 Sơ đồ tổ chức
3.3.3 Chức năng của từng bộ phận
3.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT huyện Châu Phú qua 3 năm ( từ 2006 đến 2008 )
Chương IV: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú qua 3 năm ( 2006 - 2008 )
4.1 Phân tích tình hình huy động vốn tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú qua 3 năm ( 2006 - 2008 )
4.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú
4.3 Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú qua 3 năm ( 2006 - 2008 )
4.3.1 Phân tích tình hình doanh số cho vay ngắn hạn
4.3.2 Phân tích tình hình thu nợ ngắn hạn
4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
4.3.4 Phân tích nợ xấu
4.4 Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT huyện Châu Phú
4.4.1 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn
4.4.2 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
Chương V: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú
5.1 Phân tích cơ hội, thách thức; điểm mạnh, điểm yếu tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú
5.1.1 Những cơ hội và thách thức của NHNo & PTNT huyện Châu Phú
5.1.2 Điểm mạnh và điểm yếu của NHNo & PTNT huyện Châu Phú
5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú
5.2.1 Biên pháp huy động vốn
5.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay và thu nợ
5.3 Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
Chương VI: Kết luận - kiến nghị
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với chính quyền địa phương
6.2.2 Đối với NHNo & PTNT Việt Nam
6.2.3 Đối với NHNo & PTNT huyện Châu Phú
6.2.4 Đối với khách hàng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris