Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Vĩnh Lợi

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Vĩnh Lợi
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm
2.1.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.1.2. Khái niệm tín dụng ngắn hạn
2.1.2. Bản chất của tín dụng
2.1.3. Phân loại tín dụng
2.1.4. Các nguyên tắc của tín dụng
2.1.4.1. Tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng
2.1.4.2. Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng
2.1.5. Một số khái niệm và chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi
2.1.5.1. Một số khái niệm
2.1.5.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNO&PTNT HUYỆN VĨNH LỢI
3.1. Giới thiệu về NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.4. Các hoạt động chính của NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi
3.1.4.1. Huy động vốn
3.1.4.2.Hoạt động cho vay
3.1.4.3. Hoạt động dịch vụ
3.1.5. Những qui định chung về tín dụng ngắn hạn của NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi
3.1.6. Kết quả hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2006 đến 2008
3.2. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi
3.2.1. Tình hình nguồn vốn huy động từ năm 2006 đến năm 2008 của NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi
3.2.2. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn qua 3 năm từ 2006 đến 2008 tại NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi
3.2.2.1. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn
3.2.2.1.1. Tình hình cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
3.2.2.1.3. Tình hình cho vay ngắn hạn phân theo ngành nghề ngành nghề
3.2.2.2. Phân tích tình hình thu nợ ngắn hạn
3.2.2.2.1. Tình hình thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
3.2.2.2.3. Tình hình thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề
3.2.2.3. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
3.2.2.3.1. Tình hình dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
3.2.2.3.3. Tình hình dư nợ ngắn hạn theo ngành nghề
3.2.2.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn ngắn hạn
3.2.2.4.1. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn theo thành phần kinh tế
3.2.2.4.3. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn theo ngành nghề
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT HUYỆN VĨNH LỢI
4.1. Vốn huy động / tổng nguồn vốn
4.2. Thu nợ ngắn hạn / cho vay ngắn hạn
4.3. Nợ quá hạn ngắn hạn / cho vay ngắn hạn
4.4. Nợ quá hạn ngắn hạn / tổng dư nợ ngắn hạn
4.5. Dư nợ ngắn hạn / tổng dư nợ
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT HUYỆN VĨNH LỢI
5.1. Phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu tại NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi...
5.1.1. Những cơ hội và thách thức
5.1.1.1. Cơ hội
5.1.1.2. Thách thức
5.1.2. Những điểm mạnh và điểm yếu tại NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi
5.1.2.1. Những điểm mạnh
5.1.2.2. Những điểm yếu
5.2. Một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi.
5.2.1. Giải pháp đối với công tác huy động vốn
5.2.2. Giải pháp đối với hoạt động cho vay ngắn hạn
5.2.3. Giải pháp đối với hoạt động thu nợ ngắn hạn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với NHNO&PTNT huyện Vĩnh Lợi.
6.2.2. Đối với NHNO&PTNT tỉnh Bạc Liêu
6.2.3. Đối với các cơ quan nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris