Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh Vĩnh Long
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những lý luận cơ bản về tín dụng
2.1.2. Tín dụng ngắn hạn
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
3.1.1. Khái quát về ngân hàng
3.1.2. Các hoạt động của ngân hàng
3.1.3. Kế hoạch tương lai
3.1.4. Tầm nhìn và sứ mệnh
3.2. VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của chi nhánh
3.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.2.4. Các sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh
3.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005 - 2007
3.4. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH VĨNH LONG
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG MHB BANK CHI NHÁNH VĨNH LONG QUA 3 NĂM 2005 - 2007
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHPTNĐBSCL CHI NHÁNH VĨNH LONG QUA 3 NĂM 2005 - 2007
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích dư nợ
4.2.4. Phân tích dư nợ quá hạn
4.2.5. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của NHPTNĐBSCL Chi nhánh Vĩnh Long qua 3 năm 2005 - 2007
4.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG
4.3.1. Ảnh hưởng từ nhân tố lãi suất
4.3.2. Những khó khăn của cán bộ tín dụng trong công tác điều tra, giám sát dự án cho vay
4.3.3. Ảnh hưởng từ tài sản thế chấp
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI MHB BANK CHI NHÁNH VĨNH LONG
5.1. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHPTNĐBSCL CHI NHÁNH VĨNH LONG
5.1.1. Những điểm mạnh đã đạt được
5.1.2. Những điểm yếu cần khắc phục
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
5.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
5.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh Vĩnh Long
6.2.2. Đối với Ngân hàng cấp trên
6.2.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước
6.2.4. Đối với các cơ quan Nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris