Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng nông hộ tại NH NN&PTNT Chi nhánh Vĩnh Thạnh

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng nông hộ tại NH NN&PTNT Chi nhánh Vĩnh Thạnh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC CÂU HỎI CẦN NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm về tín dụng
2.1.2 Vai trò của tín dụng đối với việc phát triển nông thôn
2.1.2.1 Vai trò trung gian thu hút vốn và tài trợ vốn
2.1.2.2 Vai trò trung gian giữa sản xuất nông nghiệp với các ngành sản xuất khác
2.1.2.3 Thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở nông thôn
2.1.3 Một số vấn đề cơ bản trong cho vay nông nghiệp
2.1.3.1 Nguyên tắc cho vay
2.1.3.2 Điều kiện cho vay
2.1.3.3 Mức cho vay
2.1.3.4 Lãi suất cho vay
2.1.3.5 Thời hạn cho vay
2.1.3.6 Trả nợ gốc và lãi
2.1.3.7 Đảm bảo tín dụng
2.1.3.8 Bộ hồ sơ cho vay
2.1.4 Qui trình cho vay
2.1.4.1 Tìm hiểu khách hàng, thiết lập quan hệ tín dụng
2.1.4.2 Theo dõi việc sử dụng vốn
2.1.4.3 Thực hiện việc thu nợ, thu lãi
2.1.4.4 Một số biện pháp xử lý trong quan hệ tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VĨNH THẠNH
3.1 Giới thiệu sơ lược về huyện Vĩnh Thạnh
3.1.1 Giới thiệu
3.1.1.1 Đặc điểm tự nhiên
3.1.1.2 Đặc điểm xã hội
3.1.2 Giới thiệu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Vĩnh Thạnh
3.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng
3.1.2.3 Cơ cấu tổ chức
3.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở HUYỆN VĨNH THẠNH
3.2.1 Thực trạng sử dụng vốn của các nông hộ ở huyện Vĩnh Thạnh
3.2.1.1 Thực trạng về trồng lúa
3.2.1.2 Thực trạng về việc nuôi trồng thủy sản
3.2.1.3 Thực trạng về việc chăn nuôi gia cầm
3.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn của các nông hộ ở huyện Vĩnh Thạnh
3.2.2.1 Hiệu quả về việc trồng lúa
3.2.2.2 Hiệu quả về việc nuôi trồng thủy sản
3.2.2.3 Hiệu quả về việc chăn nuôi gia cầm
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĨNH THẠNH
4.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
4.1.1 Khả năng huy động vốn của ngân hàng
4.1.2 Tình hình cho vay
4.1.3 Tình hình thu nợ
4.1.4 Tình hình dư nợ
4.1.5 Tình hình nợ quá hạn
4.1.6 Chất lượng tín dụng
4.2 PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NÔNG HỘ
4.2.1 Phân tích hoạt động tín dụng cho các nông hộ vay để cải tiện công nghệ vào việc trồng lúa
4.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng cho các nông hộ vay để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản
4.2.3 Phân tích hoạt động tín dụng cho các nông hộ vay để chăn nuôi gia cầm . 47 4.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA NGÂN HÀNG
4.3.1 Thuận lợi
4.3.1.1 Về việc cải thiện công nghệ vào việc trồng lúa
4.3.1.2 Về việc nuôi trồng thủy sản
4.3.1.3 Về việc chăn nuôi gia cầm
4.3.2 Khó khăn
4.3.2.1 Về việc cải thiện công nghệ vào việc trồng lúa
4.3.2.2 Về việc nuôi trồng thủy sản
4.3.2.3 Về việc chăn nuôi gia cầm
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC NÔNG HỘ Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĨNH THẠNH
5.1 KHÓ KHĂN
5.2 GIẢI PHÁP
5.2.1 Giải pháp hỗ trợ ở tầm vĩ mô
5.2.1.1 Quan tâm, xem xét qui hoạch phát triển cho cat nước và cho từng vùng sản xuất, tránh từng trạng sản xuất tự phát, đại trà
5.2.1.2 Tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất
5.2.1.3 Phát triển công nhgiệp chế biến nông sản, thủy sản
5.2.1.4 Tìm kiếm thị trường đảm bảo đầu ra cho từng loại sản phẩm
5.2.1.5 Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn
5.2.1.6 Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của đảng và nhà nước
5.2.2 Giải pháp tầm vĩ mô
5.2.2.1 Tích cực huy động vốn nhàn rỗi nhằm tăng nguồn vốn cho vay
5.2.2.2 Đa dạng hóa các hình thức cho vay vốn
5.2.2.3 Xây dựng chính sách lãi suất cho vay phù hợp, khuyến khích nông dân vay vốn phát triển sản xuất
5.2.2.4 Thiết lập mối quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương, bộ phận khuyến nông, khuyến ngư, các tổ chức chính trị - xã hội
5.2.2.5 Chú trọng làm tốt công tác phân lọai khách hàng
5.2.2.6 Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tín dụng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Luôn coi trọng công tác huy động vốn để tăng trưởng nguồn vốn cho vay
6.2.2 Không đặt nặng vấn đề tài sản thế chấp
6.2.3 Phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục bảo vệ thực vật, chi cục thú y
6.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sóat, quản lý nợ nói chung và nợ quá hạn nói riêng
6.2.5 Hoạt động kinh doanh tiền tệ luôn gắn liền với các rủi ro
6.2.6 Có chính sách khoanh nơ xóa nợ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris