Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Agribank Thị Xã Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Agribank Thị Xã Vĩnh Long
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1.Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2.Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1.Căn cứ khoa học
1.1.2.2.Căn cứ thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1.Phạm vi về thời gian
1.4.2.Phạm vi về không gian
1.4.3.Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1.Khái niệm, bản chất, chức năng của NHTM
2.1.2.Những vấn đề cơ bản về vốn
2.1.3.Những vấn đề cơ bản về tín dụng
2.1.4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1.Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2.Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3.Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ NHNN&PTNT THỊ XÃ VĨNH LONG
3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TXVL
3.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.5. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN
3.6. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.6.1. Thu nhập
3.6.2. Chi phí
3.6.3. Lợi nhuận
3.7. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.7.1. Thuận lợi
3.7.2. Khó khăn
3.8. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009
3.8.1. Phướng hướng nhiệm vụ chung
3.8.2. Các chỉ tiêu chủ yếu
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNN&PTNT TXVL
4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN
4.1.1. Tình hình nguồn vốn
4.1.2. Tình hình huy động vốn
4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn và ngành kinh tế
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn và ngành kinh tế
4.2.3. Phân tích doanh số dư nợ theo thời hạn và ngành kinh tế
4.2.4. Phân tích tình hình nợ xấu theo thời hạn và ngành kinh tế
4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
4.3.1. Vòng quay vốn tín dụng
4.3.2. Hệ số thu nợ
4.3.3. Dư nợ trên vốn huy động
4.3.4. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn
4.3.5. Dư nợ ngắn, trung và dài hạn trên tổng dư nợ
4.3.6. Nợ xấu trên tổng dư nợ
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNN&PTNT THỊ XÃ VĨNH LONG
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris