Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

MỤC LỤC
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1 . Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1.Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.2.Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Một số vấn đề chung về tín dụng
2.1.2. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.3. Một số chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng
Chương 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÀ MAU
3.1 Giới thiệu về chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau
3.1.1. Quá trình phát triển của ngân hàng
3.1.2. Cơ cấu bộ máy của NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau
3.2 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng (2004 - 2006)
3.2.1 Thu nhập
3.2.2 Chi phí
3.2.3 Lợi nhuận
Chương 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng qua 3 năm (2004-2006)
4.1.2. Huy động vốn phân theo thời gian
4.1.3. Huy động vốn phân theo thành phần kinh tế
4.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích dư nợ tín dụng
4.2.4. Tình hình nợ xấu
4.3. Một số chỉ tiêu đo lường hiệu quả tín dụng
4.3.1. Tỷ lệ thu hồi nợ
4.3.2. Nợ xấu/tổng dư nợ
4.3.3. Tổng dư nợ/vốn huy động
4.3.4. Tỷ suất lợi nhuận
4.3.5. Rủi ro tín dụng
Chương 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
5.1. Nhóm giải pháp huy động vốn
5.1.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động
5.1.2. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên
5.1.3. Phát động phong trào thi đua về huy động vốn
5.1.4. Thường xuyên tìm hiểu đối thủ cạnh trạnh trên lĩnh vực huy động vốn
5.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng
5.2.1. Đối với công tác cho vay
5.2.2. Đối với công tác thu nợ
5.2.3. Đối với nợ xấu
5.3 Chính sách Marketing dành cho cả hoạt động tín dụng và công tác huy động vốn
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1. Đối với ngân hàng nông nghiệp Việt Nam
6.2.2. Đối với NHNo & PTNT chi nhánh Cà Mau
6.2.3. Đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris