Luận văn phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Cà Mau

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PH ƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Tổng quan về tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng
2.1.1.2 Bản chất và chức năng của tín dụng
2.1.1.3 Các hình thức tín dụng
2.1.3 Rủi ro của tín dụng ngân hàng
2.1.3.1 Khái niềm về rủi ro tín dụng
2.1.3.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
2.1.3.3 Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
2.1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
2.1.4.1 Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn
2.1.4.2 Dư nợ/ Tổng nguồn vốn
2.1.4.3 Dư nợ/ Vốn huy động
2.1.4.4 Nợ xấu/ Tổng dư nợ
2.1.4.5 Nợ xấu/ Doanh số cho vay
2.1.4.6 Doanh số thu nợ/ Dư nợ bình quân
2.1.4.7 Doanh số thu nợ/ Doanh số cho vay
2.1.5 Vai trò của tín dụng ngân hàng
2.1.5.1 Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuẩt được liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế
2.1.5.2 Thúc đẩy nền kinh tế phát triển
2.1.5.3 Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành king tế kém phát triển và mũi nhọn
2.1.5.4 Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kế toán của các doanh nghiệp
2.1.5.5 Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài
2.1.6 Vấn đề huy động vốn
2.1.6.1 Khái niệm vai trò của vốn huy động
2.1.6.2 Các hình thức huy động vốn
2.1.6.3 Vốn tiền gởi là nguồn vốn chủ yếu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
2.1.6.4 Các nguyên tắc trong việc quản lý tiền gởi
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
3.1.1 Tổng quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
3.1.2 Tổng quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà
3.1.2.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Cà
3.1.2.2 Chức năng của các phòng ban
3.2 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
3.3 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn
3.3.3 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hnàg trong thời gian tới29
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng
4.1.2 Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn tại Ngân hàng
4.1.3 Phân tích và đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tiền gởi ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Cà Mau
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
4.2.1 Đánh giá khái quát chung tình hình tín dụng tại Ngân hàng
4.2.1.1 Phân tích hoạt động tín dụng theo thời hạn
4.2.1.2 Phân tích hoạt động tín dụng theo ngành kinh tế
4.2.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
4.2.3.1 Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn
4.2.3.2 Dư nợ/ Tổng nguồn vốn
4.2.3.3 Dư nợ/ Vốn huy động
4.2.3.4 Nợ xấu/ Tổng dư nợ
4.2.3.5 Doanh số thu nợ/ Doanh số cho vay
4.2.3.6 Doanh số thu nợ/ Dư nợ bình quân
4.2.3.7 Nợ xấu/ Doanh số cho vay
4.2.4 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Cà Mau
Chương 5: CÁC BIỆN PHÁP NHẰM LÀM TĂNG NGUỒN VỐN TIỀN GỞI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
5.1 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM LÀM TĂNG NGUỒN VỐN TIỀN GỞI
5.1.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
5.1.2 Đối với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Cà Mau
5.2 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY
5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước
5.2.2 Về mối quan hệ đối với các cơ quan hữu quan
5.2.3 Đối với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Cà Mau
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris