Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về tín dụng
2.1.2. Các hình thức tín dụng
2.1.2.1 Thời hạn tín dụng
2.1.2.2. Đối tượng tín dụng
2.1.2.3. Mục đích sử dụng vốn
2.1.2.4. Chủ thể trong quan hệ tín dụng
2.1.2.5. Căn cứ vào đối tượng trả nợ
2.1.3. Nguyên tắc, chức năng, vai trò và ý nghĩa của tín dụng
2.1.3.1. Nguyên tắc
2.1.3.2. Chức năng
2.1.3.3. Vai trò và ý nghĩa
2.1.4. Khái quát về rủi ro tín dụng
2.1.4.1. Khái niệm rủi ro
2.1.4.2. Các loại rủi ro cơ bản
2.1.5. Khái quát đảm bảo tín dụng
2.1.5.1. Khái niệm về đảm bảo tín dụng
2.1.5.2. Vai trò của đảm bảo tín dụng
2.1.5.3. Biện pháp đảm bảo tiền vay
2.1.5.4. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay
2.1.6. Các tỷ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.1.6.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn (%)
2.1.6.2. Tổng dư nợ / Tổng huy động vốn (%, lần)
2.1.6.3. Mức độ rủi ro tín dụng
2.1.6.4. Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP - PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC
3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP -PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC
3.1.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam
3.1.2 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp (BIBV Đồng Tháp)
3.1.3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp - Phòng Giao Dịch Sa Đéc
3.2. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC
3.2.1. Chức năng.
3.2.2. Vai trò
3.2.3. Trách nhiệm và quyền hạn
3.3. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ
3.4. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
3.5. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.5.1. Sơ đồ tổ chức
3.5.2 Nhân sự, chức năng và nhiện vụ của các phòng ban
3.6. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ TẠI NHĐT&PTĐT-PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC
3.6.1 Nguyên tắc cho vay
3.6.2. Điều kiện cho vay
3.6.3. Đối tượng cho vay
3.6.4. Thủ tục và quy trình cho vay
3.7. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT DỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM (2005-2007)
3.8. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN..
3.8.1. Thuận lợi
3.8.2. Khó khăn
3.8.3. Phương hương hoạt động
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP - PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN
4.1.1. Phân tích tình hình nguồn vốn
4.1.1.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.1.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THỜI HẠN
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.3. Phân tích dư nợ theo thời hạn
4.2.4. Phân tích nợ quá hạn theo thời hạn
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (TPKT)
4.3.1. Phân tích doanh số cho vay theo TPKT
4.3.2. Phân tích tình hình thu nợ theo TPKT
4.3.3. Phân tích dư nợ theo TPKT
4.3.1. Phân tích tình hình nợ quá hạn theo TPKT
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ
4.4.1 Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế.
4.4.2. Phân tích doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
4.4.3. Phân tích tình hình dư nợ theo ngành kinh tế
4.4.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn theo ngành kinh tế
4.5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
4.5.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn
4.5.2. Doanh số cho vay / Tổng nguồn vốn
4.5.3. Tổng dư nợ / Tổng vốn huy động
4.5.4. Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ
4.5.5. Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
5.1. NHỮNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.1.1. Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng
5.1.1.1. Về huy động vốn
5.1.1.2. Về hoạt động cho vay
5.2. GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC THU HỒI NỢ VÀ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN
5.3. NHỮNG GIẢI PHÁP KHÁC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris