Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Trà Ôn - Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Trà Ôn - Vĩnh Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2.Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm về tín dụng
2.1.1.2. Phân loại tín dụng
2.1.2. Vai trò của tín dụng
2.1.3. Một số quy định của NHN0&PTNT Việt Nam về nghiệp vụ cho vay
2.1.3.1. Nguyên tắc cho vay
2.1.3.2. Điều kiện cho vay
2.1.3.3. Đối tượng cho vay
2.1.3.4. Thời hạn cho vay
2.1.3.5. Lãi suất cho vay
2.1.3.6. Mức cho vay
2.1.3.7. Phương thức cho vay
2.1.3.8. Phân loại nợ quá hạn, nợ xấu
2.1.3.9. Quy trình cho vay
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng
2.1.4.1 Doanh số cho vay
2.1.4.2 Doanh số thu nợ
2.1.4.3. Hệ số thu nợ
2.1.4.4. Dư nợ tín dụng
2.1.4.5. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ, Nợ xấu trên tổng dư nợ
2.1.4.6. Vòng quay vốn tín dụng
2.1.4.7. Vốn huy động trên dư nợ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn mẫu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN
3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN
3.1.1 Sự hình thành và phát triển
3.1.2 Các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng
3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý chi nhánh
3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM CỦA NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN
4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN QUA 3 NĂM TẠI NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.1.2. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.2.2. Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
4.2.3. Doanh số dư nợ
4.2.3.1. Doanh số dư nợ theo thời hạn
4.2.3.2. Doanh số dư nợ theo ngành kinh tế
4.2.4. Doanh số nợ xấu
4.2.4.1. Nợ xấu theo thời hạn
4.2.4.2. Nợ xấu theo ngành kinh tế
4.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
5.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
5.1.1. Nhu cầu vốn vay tại Ngân hàng
5.1.2. Tỷ lệ vốn vay trong tổng nhu cầu vốn của khách hàng
5.1.3. Nguồn thông tin để tiếp cận với Ngân hàng
5.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG
5.2.1. Những tiêu chí mà khách hàng lựa chọn vay tại Ngân hàng
5.2.2. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
5.2.3. Khó khăn của khách hàng khi giao dich với Ngân hàng
CHƯƠNG 6: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
6.1. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN
6.2. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHO VAY
6.3. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THU HỒI NỢ
6.4. ĐỐI VỚI THỦ TỤC CHO VAY
6.5. ĐỐI VỚI THỜI GIAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH
6.6. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA KHÁCH HÀNG
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. KẾT LUẬN
7.2. KIẾN NGHỊ
7.2.1. Đối với NHNo&PTNT chi nhánh huyện Trà Ôn
7.2.2. Đối với NHNo&PTNT tỉnh Vĩnh Long
7.2.3. Đối với Chính Quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris