Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank ) - chi nhánh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank ) - chi nhánh Vĩnh Long
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiển
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng
2.1.2 Các hình thức huy động vốn
2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính đo lường hiệu quả trong hoạt động kinh doanh
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.1.1 Khái quát về tình hình kinh tế Vĩnh Long
3.1.2 Khái quát chung về Ngân hàng Sacombank Việt Nam
3.1.3 Khái quát về Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK - CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.2.1 Giám đốc
3.2.2 Phó giám đốc
3.2.3 Phòng tín dụng
3.2.4 Phòng hỗ trợ
3.2.5 Phòng kế toán và quỹ
3.2.6 Phòng hành chánh
3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2005 - 2007
3.3.1 Tình hình thu nhập
3.3.2 Tình hình chi phí
3.3.3 Tình hình lợi nhuận
3.4 NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH VĨNH LONG
4.1 PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn
4.1.2 Tình hình huy động vốn
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
4.2.1 Tình hình cho vay
4.2.2 Dư nợ cho vay
4.2.3 Hiệu quả hoạt động thu nợ
4.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN CÁC CHỈ TIÊU
4.3.1 Chỉ tiêu tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động
4.3.2 Chỉ tiêu tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn
4.3.3 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
4.3.4 Chỉ tiêu rủi ro tín dụng
4.3.5 Chỉ tiêu hệ số thu nợ
4.4 MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NĂM 2008
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.1 GIẢI PHÁP VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
5.2 GIẢI PHÁP VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
5.2.1 Về công tác cho vay
5.2.2 Về công tác thu nợ
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Ngân hàng cấp trên và các cơ quan quản lý ở địa phương
6.2.2 Đối với Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris