Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT tỉnh Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT tỉnh Hậu Giang
MỤC LỤC
Lời cảm tạ
Lời cam đoan
Nhận xét của cơ quan thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Nhận xét của giáo viên phản biện
Mục lục
Danh mục biểu bảng
Danh mục hình vẽ
Danh sách từ viết tắt
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi về không gian
1.3.2. Phạm vi về thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về tín dụng và hoạt động tín dụng của NHTM
2.1.2. Các nghiệp vụ tín dụng của NHTM
2.1.3. Một số vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của NHTM
2.1.4. Rủi ro tín dụng
2.1.5. Một số khái niệm khác và chỉ tiêu phân tích hoạt động tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH HẬU GIANG - ĐẶC ĐIỂM KHÁI QUÁT VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
3.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG VÀ THỊ XÃ VỊ THANH
3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ VAI TRÒ CỦA NHNo & PTNT TỈNH HẬU GIANG
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2.2. Vai trò chức năng
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN
3.3.1. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động
3.3.2. Nhiệm vụ các bộ phận
3.4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo & PTNT TỈNH HẬU GIANG TRONG 3 NĂM 2005 - 2007
3.4.1. Thu nhập
3.4.2. Chi phí
3.4.3. Lợi nhuận
3.5. Định hướng hoạt động
CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT TỈNH HẬU GIANG QUA 3 NĂM (2005 - 2007)
4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn
4.1.2. Công tác huy động vốn
4.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Tình hình thu nợ
4.2.3. Tình hình dư nợ
4.2.4. Tình hình nợ xấu
4.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT TỈNH HẬU GIANG
5.1. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.1.1. Phát huy khả năng huy động vốn
5.1.2. Mở rộng các hình thức cho vay, đa dạng hóa khách hàng
5.1.3. Phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng
5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.2.1. Đặt nền móng vững chắc bằng sức mạnh thương hiệu
5.2.2. Giải pháp về nguồn nhân lực của NH
5.2.3. Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng, vi tính hóa hồ sơ NH ..
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với chính quyền địa phương
6.2.2. Đối với NHNo & PTNT cấp trên
6.2.3. Đối với NHNo & PTNT Hậu Giang
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris