Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Tỉnh Kiên Giang

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. MỤC TIÊU CHUNG
1.2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ
1.2.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG
2.1.2.CHỨC NĂNG TÍN DỤNG
2.1.3. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG
2.1.4. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
2.1.5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT KIÊN GIANG
2.1.6. MỘT VÀI CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. PHƯƠNG PHÁP CHỌN VÙNG NGHIÊN CỨU
2.2.2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU.
2.2.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH S Ố LIỆU
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT TỈNH KI ÊN GIANG
3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNO&PTNT TỈNH KIÊN GIANG
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA NHNO&PTNT KIÊN GIANG
3.2.1. MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG
3.2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC.
3.2.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM ( 2006- 2008)
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT TỈNH KIÊN GIANG QAU 3 NĂM 2006- 2008
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI NHNO&PTNT KIÊN GIANG
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NHNO&PTNT KIÊN GIANG
4.2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI NHNo&PTNT KIÊN GIANG
4.2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH SỐ CHO VAY
4.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NHNO&PTNT KIÊN GIANG
4.3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH S Ố THU NỢ
4.3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DƯ NỢ
4.3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN
4.4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI NHNO&PTNT KIÊN GIANG
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
5.1 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.1.1. ĐIỂM MẠNH
5.1.2. ĐIỂM YẾU
5.1.3. CƠ HỘI
5.1.4. THÁCH THỨC
5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1 VÊ PHÍA NGÂN HÀNG
6.2.2 CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris