Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo và PTNT chi nhánh Huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo và PTNT chi nhánh Huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1.Đặt vấn đề nghiên cứu
1..1.1.Sự cần thiết của nghiên cứu
1.1.2.Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1.Không gian
1.3.2.Thời gian
1.3.3.Đối tượng nghiên cứu
1.5.Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Phương pháp luận
2.1.1.Khái quát về hoạt động tín dụng
2.1.2. Chức năng và những nguyên tắc tín dụng
2.1.3.Các hình thức huy động vốn
2.1.4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng
2.2.Phương pháp nghiên cứu
2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2.Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT HUYỆN BÌNH MINH
3.1.Giới thiệu sơ lược về NHNo&PTNT huyện Bình Minh
3.2.Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của NHNo&PTNT huyện Bình Minh
3.2.1.Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.3. Qui trình cho vay trực tiếp
3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng
3.5.Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của NHNo&PTNT huyện Bình Minh
3.3.1. Những thuận lợi của NHNo&PTNT huyện Bình Minh
3.3.2.Những khó khăn của NHNo&PTNT huyện Bình Minh
3.3.3.Phương hướng hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT huyện Bình Minh năm 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN BÌNH MINH
4.1.Phân tích tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT huyện Bình Minh
4.1.1. Phân tích cơ cấu vốn huy động
4.1.2. Tình hình huy động vốn
4.2.Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Bình Minh
4.2.1.Phân tích tình hình hoạt động tín dụng theo thời hạn
4.2.2.Phân tích tình hình hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế
4.3.Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng qua các chỉ tiêu tài chính
Chương 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN BÌNH MINH
5.1.Những tồn tại và nguyên nhân ở NHNo&PTNT huyện Bình Minh
5.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Bình Minh
5.2.1.Về huy động vốn
5.2.2.Nâng cao công tác thẩm định trước khi cho vay
5.2.3.Tăng cường giám sát thu hồi nợ
5.2.4.Chính sách lãi suất
5.2.5.Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.2.6.Phát triển sản phẩm mới
5.2.7.Theo dõi kinh tế xã hội trong và ngoài nước
Chương 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1.Kết luận
6.2.Một số kiến nghị và đề xuất
6.2.1. Đối với Ngân Hàng
6.2.2. Đối với địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris