Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân trung ương chi nhánh Kiên Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân trung ương chi nhánh Kiên Giang
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi không gian
1.3.2. Phạm vi thời gian
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3
2.1. Cơ sở lý luận về tín dụng:
2.1.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.2. Phương pháp phân tích được sử dụng trong đề tài
2.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu nhập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH KIÊN GIANG
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh Kiên Giang
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Cơ cấu tổ chức của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh Kiên Giang
3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
3.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Kiên Giang qua 3 năm 2006 - 2008
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH KIÊN GIANG 2006-2008
4.1. Phân tích tình hình nguồn vốn của chi nhánh
4.2. Phân tích tình hình huy động vốn của chi nhánh
4.2.1. Tình hình huy động vốn theo thời hạn
4.2.2. Tình hình huy động vố theo thành phần kinh tế
4.3. Phân tích doanh số cho vay của chi nhánh:
4.3.1. Doanh số cho vay theo thời hạn
4.3.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.3.3. Doanh số cho vay theo ngành nghề
4.4. Phân tích tình hình thu nợ của chi nhánh
4.4.1. Tình hình thu nợ theo thời hạn
4.4.2. Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế
4.4.3. Tình hình thu nợ theo ngành nghề
4.5. Phân tích tình hình dư nợ của chi nhánh
4.5.1. Tình hình dư nợ theo thời hạn
4.5.2. Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế
4.5.3. Tình hình dư nợ theo ngành nghề
4.6. Phân tích tình hình nợ quá hạn của chi nhánh:
4.6.1. Tình hình nợ quá hạn theo thời hạn
4.6.2. Tình hình nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
4.7. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tín dụng tại quỹ tín dụng trung ương chi nhánh Kiên Giang
4.7.1. Vốn huy động/Tổng nguồn vốn
4.7.2. Doanh số cho vay/Tổng nguồn vốn
4.7.3. Tỷ lệ tổng dư nợ/ Tổng vốn huy động
4.7.4. Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ
4.7.5. Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
5.1. Thuận lợi, khó khăn của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh Kiên Giang
5.1.1. Thuận lợi của chi nhánh
5.1.2. Khó khăn của chi nhánh
5.2. Những vấn đề còn tồn đọng ở chi nhánh trong hoạt động tín dụng
5.2.1. Về vấn đề huy động vốn
5.2.2. Về vấn đề cho vay
5.2.3. Về vấn đề thu nợ
5.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại quỹ tín dụng:
5.3.1. Giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn
5.3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong công tác cho vay
5.3.3. Giải pháp đối với công tác thu nợ, xử lý nợ quá hạn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với ngân hàng nhà nước
6.2.2. Đối với Bộ tài chính
6.2.3. Đối với chính quyền địa phương
6.2.4. Đối với Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Kiên Giang
6.2.5. Đối với Hệ thống Quỹ tín dụng Trung ương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris