Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng trung hạn và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng trung hạn và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI-
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung-
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối t ượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
2.1.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng trong ngân hàng-
2.1.2.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2.2. Nội dung phân tích hoạt động tín dụng
2.1.2.3. Nguyên tắc của tín dụng-
2.1.2.4. Hợp đồng tín dụng
2.1.2.5. Điều kiện cấp tín dụng
2.1.2.6. Tín dụng trung và dài hạn-
2.1.2.7. Rủi ro tín dụng
2.1.3. Những chỉ tiêu được sử dụng để phân tích và đánh giá
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
2.2.2.2. Dùng các chỉ số để phân tích và đánh giá
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẬU GIANG-
3.1. Vài nét về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
3.2. Giới thiệu chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang-
3.3. Sơ đồ tổ chức ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang
3.3.1. Sơ đồ tổ chức
3.3.2. Chức năng của từng bộ phận
3.4. Quy trình xét duyệt cho vay
3.5. Đánh giá chung về hoạt động của ngân hàng
3.5.1. Tình hình nguồn vốn
3.5.2. Tình hình tài sản
3.5.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẬU GIANG
4.1. Phân tích tổng quát tình hình hoạt động tính dụng của ngân hàng
4.1.1. Về tình hình dư nợ và vòng quay vốn tín dụng
4.1.2. Tình hình nợ xấu, tổng quỹ dự phòng và tổng giá trị tài sản đảm bảo
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn
4.2.1. Về tình hình dư nợ trung và dài hạn
4.2.2. Về vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn
4.2.3. Hệ số thu nợ của ngân hàng trong ba năm qua
4.2.4. Về tình hình nợ xấu trung và dài hạn
4.3. Phân tích hoạt động tính dụng trung và dài hạn theo ngành kinh tế
4.3.1. Tình hình dư nợ trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế
4.3.2. Vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn theo nganh kinh tế
4.3.3. Tình hình thu nợ trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế
4.3.3. Nợ xấu trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế
4.3.4. Phân tích chỉ số nợ xấu trên dư nợ trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế
4.4. Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn theo loại hình doanh nghiệp-
4.4.1. Dư nợ trung và dài hạn theo loại hình doanh nghiệp
4.4.2. Phân tích tình hình nợ xấu trung và dài hạn phân theo loại hình DN---64 4.4.3. Phân tích chỉ số nợ xấu trên dư nợ trung và dài hạn phân theo loại hình doanh nghiệp
4.5. Tổng hợp nhữ nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng trong ba năm qua
Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.1. Những mặt đạt được và hạn chế của ngân hàng
5.1.1. Những mặt đạt được trong ba năm qua
5.1.2. Những còn hạn chế
5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Kiến nghị đối với NHNN
6.2.2. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT TW
6.2.3. Kiến nghị đối với Chính quyền địa phương
6.2.4. Kiến nghị đối với Ban giám đốc NHNo&PTNT Hậu Giang
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris