Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng Đông Á- chi nhánh Kiên Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng Đông Á- chi nhánh Kiên Giang
MỤC LỤC
Chương 1.MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung.
1.2.2.Mục tiêu cụ thể.
1.3. Phạm vi nghiên cứu.
1.3.1.Không gian.
1.3.2.Thời gian
1.3.3.Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu.
CHƯƠNG 2.PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.4
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề về tín dụng
2.1.1.1.Một số khái niện cơ bản
2.1.1.1.1 Doanh số cho vay
2.1.1.1.2. Doanh số thu nợ
2.1.1.1.3. Dư nợ
2.1.1.1.4. Nợ quá hạn
2.1.1.2. Khái niệm về tín dụng và phân loại tín dụng.
2.1.1.2.1.Khái niệm về tín dụng
2.1.1.2.2. Phân loại tín dụng.
2.1.1.2.2.1. Tín dụng ngắn hạn
2.1.1.2.2.2 Cho vay trung hạn
2.1.1.2.2.3 Cho vay dài hạn
.2.1.1.3. Chức năng của tín dụng
2.1.1.3.1. Tập trung, phân phối lại vốn tiền tệ trên cơ sở có hoàn trả
2.1.1.3.2. Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thong
2.1.1.3.3. Chức năng phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế
2.1.1.4. Mặt tiêu cực của tín dụng.
2.1.1.5. Bản chất tín dụng.
2.1.1.6. Nguyên tắc tín dụng.
2.1.1.6.1 Vốn vay được đảm bảo bằng các nguồn vốn tương đương.
2.1.1.6.2 Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích đã cam kết.
2.1.1.6.3 Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi
2.1.2. Rủi ro tín dụng
2.1.2.1. Khái niệm
2.1.2.2. Hậu quả của rủi ro tín dụng
2.1.3. Đảm bảo tín dụng
2.1.3.1. Khái niệm
2.1.3.2. Vai trò của đảm bảo tín dụng
2.1.3.3. Các hình thức bảo đảm tín dụng
2.1.4. Quan niệm về chất lượng tín dụng
2.1.5. Vai trò tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
2.1.5.1. Đối với các doanh nghiệp
2.1.5.2. Đối với nền kinh tế.
2.1.5.3. Đối với hoạt động của ngân hàng thương mại
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH KIÊN GIANG
3.1. Khái quát về ngân hàng Đông Á- chi nhánh Kiên Giang
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hang
3.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý
3.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
3.1.3. Qui trình cho vay của ngân hàng
3.1.4. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng
3.1.5. Khái quát về kết quả kinh doanh trong ba năm(2006-2008) của ngân hàng.
Chương 4.PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VA DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á- CHI NHÁNH KIÊN GIANG
4.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn và huy động vốn
4.1.1. phân tích nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn
4.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn của ngân hàng
4.2.1. Phân tích chung tình hình sử dụng vốn
4.2.1.1. Doanh số cho vay
4.2.1.2. Doanh số thu nợ.
4.2.1.3. Dư nợ
4.2.1.4. Nợ quá hạn
4.1.1.5. Các chỉ tiêu hiệu quả tín dụng của ngân hàng
4.2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn dài hạn theo mục đích vay
4.2.2.1. Phân tích doanh số cho vay dài hạn theo mục đích vay
4.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ dài hạn theo mục đích vay
4.2.2.3. Phân tích dư nợ dài hạn theo mục đích vay
4.2.2.4. Phân tích nợ quá hạn dài hạn theo mục đích vay
4.2.2.5. Các chỉ tiêu hiệu quả tín dụng dài hạn của ngân hàng
4.2.3. Phân tích tình hình sử dụng vốn trung hạn theo mục đích vay
4.2.3.1. Phân tích doanh số cho vay trung hạn theo mục đích vay
4.2.3.2. Phân tích doanh số thu nợ trung hạn theo mục đích vay
4.2.3.3. Phân tích dư nợ trung hạn theo mục đích vay
4.2.3.4. Phân tích nợ quá hạn trung hạn theo mục đích vay
4.2.3.5. Các chỉ tiêu hiệu quả tín dụng trung hạn của ngân hàng
4.2.4. Phân tích tình hình sử dụng vốn ngắn hạn theo mục đích vay
4.2.4.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo mục đích vay
4.2.4.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo mục đích vay
4.2.4.3. Phân tích dư nợ ngắn hạn theo mục đích vay
4.2.4.4. Phân tích nợ quá hạn ngắn hạn theo mục đích vay
4.2.4.5. Các chỉ tiêu hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng
Chương 5.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á- CHI NHÁNH KIÊN GIANG
5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trung và dài hạn
5.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường tác nghiệp.
5.1.1.1. Tình hình kinh tế xã hội
5.1.1.2. Đối thủ cạnh tranh
5.1.1.3. Chính sách của chính phủ
5.1.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong ngân hàng.
5.2. Một số giải pháp đối với hoạt động tín dụng chung và hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng Đông Á- chi nhánh Kiên Giang
5.2.1. Giải pháp đối với hoạt động tín dụng chung.
5.2.2. Giải pháp đối với hoạt động tín dụng trung và dài hạn
Chương 6.KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
610
Bài viết
1,301
Thành viên
274
Thành viên mới
nghia622