Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1.Không gian
1.4.2.Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số phương pháp luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
2.1.3. Nghiệp vụ huy động vốn
2.1.4. Nghiệp vụ cho vay
2.1.5. Các hoạt động dịch vụ
2.1.6. Các chỉ tiêu phân tích
2.1.7. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích đánh giá
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2 .Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng Sài Gòn Công Thương
3.3. Chức năng của các phòng, ban
3.4. Các dịch vụ cung cấp
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.2. Phân tích tình hình cho vay vốn
4.3. Hoạt động dịch vụ ngân hàng
4.3.1. Dịch vụ thanh toán
4.3.2. Hoạt động thẻ
4.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
4.4.1. Phân tích thu nhập
4.4.2. Phân tích chi phí
4.4.3. Phân tích lợi nhuận
4.4.4. Phân tích các tỷ số sinh lời
4.5. Các thuận lợi/ lợi thế và khó khăn/ hạn chế của ngân hàng
4.5.1. Các thuận lợi/ lợi thế
4.5.2. Các khó khăn/ hạn chế
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. Về huy động vốn
5.2. Về tín dụng, chất lượng tín dụng
5.2.1. Về tín dụng
5.2.2. Về chất lượng tín dụng
5.2.3. Về công tác thu nợ
5.2.4. Về dư nợ, nợ quá hạn
5.3. Về phát triển sản phẩm dịch vụ, công nghệ thông tin
5.4. Về thu nhập
5.5. Về chi phí
5.6. Về lợi nhuận
5.7. Về suất sinh lời của tài sản (ROA)
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris