Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hậu Giang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.1. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái quát tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.1.2. Phân loại tín dụng
2.1.1.3. Nguyên tắc tín dụng
2.1.2. Rủi ro tín dụng
2.1.3. Những dấu hiệu nhận dạng rủi ro tín dụng
2.1.4. Những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
2.1.4.1. Đối với ngân hàng
2.1.4.2. Đối với nền kinh tế
2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng
2.1.5.1. Dư nợ / vốn huy động
2.1.5.2. Dư nợ / tổng nguồn vồn
2.1.5.3. Nợ xấu / tổng dư nợ
2.1.5.4. Dư nợ bình quân
2.1.5.5. Vòng quay vốn tín dụng
2.1.5.6. Hệ số thu nợ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lí số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẬU GIANG
3.1. Giới thiệu về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hậu Giang
3.1.1. Quá trình hình thành và địa điểm tọa lạc
3.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
3.1.2.1. Ban giám đốc
3.1.2.2. Các phòng ban
3.1.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của phòng thẩm định và quản lí tín dụng
3.1.3. Quy trình cho vay tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hậu Giang
3.2. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng
3.3. Kết quả hoạt động của ngân hàng qua ba năm (2006-2008)
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG QUA BA NĂM
4.1. Khái quát cơ cấu nguồn vốn và tình hiình huy động vốn của ngân hàng qua ba năm
4.1.1. Khái quát về cơ cấu nguồn vốn
4.1.2. Khái quát về tình hình huy động vốn
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng
4.2.1. Phân tích hoạt động tín dụng theo thời hạn
4.2.1.1. Doanh số cho vay
4.2.1.2. Doanh số thu nợ
4.2.1.3. Tình hình dư nợ
4.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng qua ba năm
4.3. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng
4.3.1. Tình hình nợ xấu theo thời gian
4.3.2. Tình hình nợ xấu theo phân loại nợ tại ngân hàng
4.3.3. Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế
4.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng
4.4.1. Rủi ro do cơ chế chính sách của Nhà Nước
4.4.2. Rủi ro do khách hàng
4.4.3. Rủi ro trong việc xử lí tài sản đảm bảo
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
5.1. Phân tích, đánh giá, xếp hạng tín dụng và phân loại khách hàng
5.2. Chủ động phân tán rủi ro
5.3. Thực hiện bảo hiểm tín dụng
5.4. Linh hoạt trong công tác thu nợ
5.5. Quản trị rủi ro
5.6. Nâng cao chất lượng trình độ cho cán bộ tín dụng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris