Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và nhu cầu vay vốn của khách hàng tại chi nhánh NHNo & PTNT Vị Thủy

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích hoạt động tín dụng và nhu cầu vay vốn của khách hàng tại chi nhánh NHNo & PTNT Vị Thủy
MỤC LỤC
LỜI CẢM TẠ :
LỜI CAM ĐOAN
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
TOM TẮT NỘI DUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO :
PHỤ LỤC :
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi về thời gian
1.3.2 Phạm vi về không gian
1.3.3 Phạm vi về nội dung
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Các khái niệm về hoạt động tín dụng
2.1.2 Chức năng của tín dụng
2.1.3 Phân loại tín dụng
2.1.4 Các hình thức huy động vốn
2.1.5 Nhu cầu vay vốn của khách hàng
2.1.6 Một số vấn đề trong hoạt động tín dụng của ngân hàng
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
3.1 Đặc điểm tình hình của huyện Vị Thủy
3.1.1 Vị trí địa lí
3.1.2 Dân số, lao động và việc làm
3.1.3 Đặc điểm kinh tế
3.2 Một số tình hình cơ bản của ngân hàng
3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT huyện Vị Thủy
3.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của NHNo & PTNT huyện Vị Thủy
3.2.3 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban
3.2.4 Tìmh hình nhân sự
3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm qua
3.4 Phân tích thực trạng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Vị Thủy
3.4.1 Tình hình huy động vốn của ngân hàng
3.4.2 Tình hình nguồn vốn của ngân hàng
3.4.3 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của ngân hàng
3.4.4 Phương hướng hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới
3.5 Phân tích thực trạng nhu cầu vay vốn của khách hàng
3.5.1 Chi phí sản xuất lúa (1 công)
3.5.2 Chi phí trồng mía (1công)
3.5.3 Chi phí nuôi heo thịt (1 con)
3.5.4 Chi phí nuôi Thuỷ sản (cá nước ngọt)
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
4.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số cho vay theo địa bàn
4.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.3 Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.4 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả hoạt động của ngân hàng
4.4.1 Tình hình thu nợ cho vay
4.4.2 Phân tích tình hình dư nợ
4.4.3 Phân tích nợ quá hạn qua 3 năm
4.4.4 Đánh giá tình hình sử dụng vốn tài chi nhánh
4.5 Cơ cấu nguồn vốn sản xuất nông nghiệp và sự đáp ứng vốn của ngân hàng cho các hộ sản xuất
4.5.1 Cơ cấu vốn sản xuất của hộ gia đình
4.5.2 Cơ cấu vốn trồng lúa
4.5.3 Cơ cấu vốn trồng mía
4.5.4 Cơ cấu vốn nuôi heo thịt
4.5.5 Cơ cấu vốn nuôi cá nước ngọt
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
5.1 Đánh giá về hoạt động tín dụng và nhu cầu vay vốn của khách hàng
5.1.1 Điểm mạnh
5.1.2 Điểm yếu
5.1.3 Cơ hội
5.1.4 Thách thức
5.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.2.1 Đối với công tác huy động vốn
5.2.2 Đối với hoạt động cho vay
5.2.3 Đối với công tác thu hồi nợ
5.3 Các giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn cho nông nghiệp
5.4 Các giải pháp làm hài lòng khách hàng để ngân hàng ngày càng thu hút khách hàng hơn
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với chi nhánh NHNo & PTNT huyện Vị Thủy
6.2.2 Đối với NHNo & PTNT tỉnh Hậu Giang
6.2.3 Đối với Chính Quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris