Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và quản lý tín dụng của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Sóc Trăng

196
0
16

ngochai89

Member
Phân tích hoạt động tín dụng và quản lý tín dụng của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Sóc Trăng
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1.Không gian nghiên cứu
1.3.2.Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Giới hạn nội dung
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng
2.1.2. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động quản lý tín dụng
2.1.3.Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng và quản lý tín dụng của Ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1. Phương pháp phân tích
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.1. Khái quát về ngân hàng Sacombank
3.2. Giới thiệu về Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2.2. Cơ cấu tổ chức
3.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
3.2.4. Mạng lưới hoạt động
3.2.5. Sản phẩm của Sacombank Sóc Trăng
3.3 Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của phòng quản lý tín dụng
3.4. Quy trình cho vay của Sacombank Sóc Trăng
3.5. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Sacombank Sóc Trăng qua 3 năm 2006, 2007 và 2008
3.6. Những thuận lợi và khó khăn của Sacombank Sóc Trăng trong những năm qua
3.6.1 Thuận lợi
3.6.2 Khó khăn
3.7. Định hướng phát triển của Sacombank Sóc Trăng
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH SÓC TRĂNG ..
4.1. Khái quát về tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm từ 2006 - 2008
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh qua 3 năm từ 2006 - 2008
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.3. Phân hoạt động quản lý tín dụng
4.3.1.Phân tích nghiệp vụ quản lý tín dụng
4.3.2. Phân tích kết quả hoạt động quản lý tín dụng
4.4. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng và quản lý tín dụng của Sacombank Sóc Trăng
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
5.1. Về hoạt động tín dụng
5.2. Về hoạt động quản lý tín dụng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1 Đối với Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
6.2.2 Đối với Ngân hàng Sài Gòn Thương tín chi nhánh Sóc Trăng
6.2.3 Đối với chính sách nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris