Luận văn Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Mê Kông

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Mê Kông
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm thị trường xuất khẩu và vai trò của phân tích thị trường xuất khẩu
2.1.1.1 Khái niệm thị trường xuất khẩu
2.1.1.2 Vai trò của phân tích thị trường xuất khẩu
2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
2.1.2.1 Hình thức xuất khẩu
2.1.2.2 Loại gạo xuất khẩu
2.1.2.3 Thuế quan và chính sách Nhà Nước
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÊ KÔNG
3.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Mê Kông
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Mục tiêu, chức năng và phạm vi kinh doanh của Công ty
3.1.2.1 Mục tiêu
3.1.2.2 Chức năng
3.1.2.3 Phạm vi kinh doanh của Công ty
3.2 Cơ cấu tổ chức
3.2.1. Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc 12
3.2.2. Hệ thống các phòng chức năng
3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Mê Kông từ 2006 - 2008
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÊ KÔNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
4.1 Giới thiệu chung về tình hình xuất khẩu gạo của Công ty
4.1.1 Tình hình xuất khẩu gạo chung của Công ty giai đoạn 2006 - 2008
4.1.2 Tình hình doanh thu và lợi nhuận Công ty đạt được từ hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2006 - 2008
4.2 Phân tích các nhân tố chính ảnh hưởng đến kết quả hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty
4.2.1 Chí phí gạo thu mua
4.2.2 Chi phí bao bì và chi phí vận chuyển
4.2.3 Giá gạo xuất khẩu
4.2.4 Loại gạo xuất khẩu
4.2.5 Hình thức xuất khẩu
4.2.6 Chiến lược Marketing của Công ty
4.2.7 Thuế quan và chính sách Nhà Nước
4.3 Phân tích các thị trường xuất khẩu gạo chủ lực của Công ty
4.3.1 Phân tích tình hình xuất khẩu gạo ở các thị trường
4.3.2 Đặc điểm, thị hiếu tiêu dùng ở các thị trường
4.3.2.1 Châu Á
4.3.2.2 Châu Âu
4.3.2.3 Châu Phi
4.3.2.4 Châu Mỹ
4.3.2.5 Châu Đại Dương
4.3.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh
4.3.3.1 Đối thủ trong nước
4.3.3.1.1 Giới thiệu chung
4.3.3.1.2 Sản lượng xuất khẩu
4.3.3.2 Đối thủ nước ngoài
4.4 Phân tích ma trận SWOT
Chương 5: GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÊ KÔNG
5.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu
5.2 Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1. Đối với nhà nước
6.2.2. Đối với Công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris