Luận văn Phân tích kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1_ Lý do chọn đề tài
1.1.2_ Căn cứ khoa học thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1_ Mục tiêu chung
1.2.2_ Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1_ Không gian nghiên cứu
1.3.2_ Thời gian nghiên cứu
1.3.3_ Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1_ Vai trò của hoạt động giao nhận trong quá trình phát triển kinh tế
2.1.2_ Vai trò, trách nhiệm của người giao nhận
2.1.3_ Trình tự nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
2.1.5_ Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1_ Thu thập số liệu
2.2.2_ Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ARTEXPORT
3.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.1.1_ Lịch sử hình thành của Công Ty Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ (Artexport)
3.1.2_ Chi nhánh Công Ty Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ tại TP.HCM
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TP.HCM.
3.2.1_ Cơ cấu tổ chức nhân sự
3.2.2_ Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
3.3.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
3.3.1_ Chức năng của công ty
3.3.2_ Nhiệm vụ của công ty
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA
NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY ARTEXPORT
4.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY
4.2.1_ Đặc điểm của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty Artexport
4.2.2_ Phân tích tình hình kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
4.2.3_ Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại ARTEXPORT
CHƯƠNG V: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN
TẢI BIỂN CỦA CÔNG TY ARTEXPORT
5.1. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN CỦA CÔNG TY
5.1.1_Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận quốc tế
5.1.2_Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận tại Việt Nam
5.1.3_ Kế hoạch phát triển hoạt động giao nhận của công ty trong tương lai
5.2. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI CỦA CÔNG TY
5.2.1_ Cải thiện tình hình chi phí
5.2.2_ Giải pháp liên kết - cổ phần hóa
5.2.3_ Giải pháp thị trường
5.2.4_ Nâng cao chất lượng dịch vụ
5.2.5. Đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình mới
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1_KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1_ Đối với Nhà nước
6.2.2_ Đối với công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris