Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian nghiên cứu
1.4.2 Thời gian nghiên cứu
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá
2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
3.1.1 Giới thiệu chung
3.1.2 Ngành nghề kinh doanh
3.1.3 Cơ cấu tổ chức
3.1.4 Hình thức kế toán sử dụng
3.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KNH DOANH CỦA CÔNG TY
3.3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn
3.3.3 Phương hướng phát triển
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU
4.1.1 Phân tích doanh thu theo thành phần
4.1.2 Đánh giá tình hình thực hiện doanh thu các công trình qua 3 năm
4.1.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ
4.2.1 Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí qua 3 năm
4.2.2 Phân tích biến động theo từng khoản mục chi phí qua 3 năm
4.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
4.3.1 Phân tích chung lợi nhuận của công ty
4.3.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận
4.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
4.4.1 Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu
4.4.2 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản
4.4.3 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu
4.4.4 Tỷ số lợi nhuận ròng trên chi phí
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIA THỊNH
5.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
5.1.1 Nguyên nhân chủ quan
5.1.2 Nguyên nhân khách quan
5.2. MỘT SỐ NHÂN TỐ BÊN TRONG VÀ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIH DOANH CỦA CÔNG TY
5.2.1 Môi trường bên trong
5.2.2 Môi trường bên ngoài
5.3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG KINH DOANH
5.3.1 Những kết quả đạt được
5.3.2 Những mặt hạn chế trong kinh doanh
5.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.4.1 Biện pháp tăng doanh thu
5.4.2 Biện pháp hạ thấp chi phí
5.4.3 Một số biện pháp khác
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Nhà nước
6.2.2 Đối với công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris