Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bến Tre

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bến Tre
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2. Khái niệm và phân loại tín dụng
2.1.3. Các loại rủi ro thường gặp
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
3.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH BẾN TRE
#VALUE!
THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
3.3. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN TRE
3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
3.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.4.2 Quyền hạn và trách nhiệm của các phòng ban
3.5. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
3.6 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE QUA 3 NĂM 2006, 2007 VÀ 2008
3.7. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE NĂM 2009
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn
4.3. PHÂN TÍCH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG
4.3.1. Doanh thu của ngân hàng
4.3.2. Chi phí hoạt động của ngân hàng
4.3.3. Lợi nhuận của ngân hàng
4.4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
4.4.1. Đánh giá hiệu quả tín dụng
4.4.2. Đánh giá tình hình lợi nhuận của ngân hàng
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
5.1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
5.1.1. Thuận lợi
5.1.2. Khó khăn
5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
5.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn và cho vay; nâng cao năng lực cạnh tranh
5.2.2. Mở rộng tín dụng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng
5.2.3. Tăng hiệu quả quản lý nguồn vốn
5.2.4. Tăng cường ứng dụng marketing ngân hàng
5.2.5. Chăm lo nguồn nhân lực
5.2.6. Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BIỂU
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris