Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM Cổ Phần Phương Đông - Chi nhánh Tây Đô

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM Cổ Phần Phương Đông - Chi nhánh Tây Đô
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian nghiên cứu:
1.3.2. Thời gian nghiên cứu:
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu:
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Vài nét về bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM
2.1.2. Tổng quan về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng
2.1.3. Các chỉ số phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng sơ đồ Dupont
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH TÂY ĐÔ
3.1. Tổng quan vể NHTMCP Phương Đông
3.2. Giới thiệu về NHTMCP Phương Đông - Chi nhánh Tây Đô
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2.2. Hoạt động chính của Chi nhánh
3.2.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
3.2.4. Chính sách lãi suất của chi nhánh
3.2.5. Phương hướng hoạt động năm 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH TÂY ĐÔ
4.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của Chi nhánh
4.1.1. Phân tích tổng quát về tài sản
4.1.2. Phân tích tổng quát về nguồn vốn
4.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua 3 năm (2006 - 2008)
4.2.1. Phân tích các khoản mục về doanh thu
4.2.2. Phân tích các khoản mục chi phí
4.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của Chi nhánh
4.3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua 3 năm
4.3.1. Đánh giá thông qua các chỉ tiêu tài chính
4.3.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Tây Đô bằng sơ đồ Dupont
Chương 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO CHI NHÁNH TÂY ĐÔ
5.1. Nhận xét về những mặt làm được và tồn tại của Chi nhánh
5.1.1. Thành tựu đạt được
5.1.2. Tồn tại và nguyên nhân
5.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho Chi nhánh
5.2.1. Giải pháp tăng doanh thu
5.2.2. Giải pháp kiểm soát chi phí
5.2.3. Một số giải pháp khác
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Chi nhánh
6.2.2. Đối với ngân hàng cấp trên
6.2.3. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris