Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh mặt hàng tôm tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh mặt hàng tôm tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1..1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Nhiệm vụ cụ thể của phân tích hoạt động kinh doanh
2.2. Khái quát về xuất khẩu
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Vai trò và nhiệm vụ của xuất khẩu
2.2.3. Nghĩa vụ nhà xuất khẩu
2.3. Tốc độ lưu chuyển hàng hóa
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Ý nghĩa
2.4. Marketing quốc tế
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Tầm quan trọng của Marketing quốc tế
2.5. Chất lượng sản phẩm
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm
2.6. Các tỷ số tài chính
2.6.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán
2.6.2. Các tỷ số về cơ cấu tài chính
2.6.3. Các tỷ số hoạt động
2.6.4. Các tỷ số khả năng sinh lợi
2.7. Phương pháp nghiên cứu
2.7.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.7.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: Giới thiệu về công ty cổ phần thủy sản Cafatex
3.1 Lịch sử hình thành
3.2. Bộ máy tổ chức của công ty
3.2.1. Sơ đổ tổ chức
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban
3.3. Quy trình sản xuất chế biến tôm đông lạnh
3.4. Đánh giá chung về hoạt động của công ty
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
Chương 4: Phân tích hoạt động kinh doanh mặt hàng tôm của công ty cổ phần thủy sản Cafatex
4.1. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm
4.1.1. Phân tích doanh thu của công ty
4.1.2. Phân tích biến động chi phí của công ty
4.1.3. Phân tích lợi nhuận của công ty
4.2. Phân tích chung về tình hình hoạt động của công ty thông qua các tỷ số tài chính
4.2.1. Phân tích khả năng thanh toán của công ty
4.2.2. Phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản
4.2.3. Phân tích chỉ tiêu sinh lời của công ty
4.3. Phân tích hoạt động xuất khẩu tôm của công ty
4.3.1. Phân tích doanh thu xuất khẩu tôm
4.3.2. Phân tích sản lượng xuất khẩu tôm
4.3.3. Phân tích kim ngạch xuất khẩu tôm
4.3.4. Phân tích tình hình xuất khẩu tôm ở từng thị trường
4.4. Phân tích tình hình thu mua phục vụ chế biến và tiêu thụ tôm
4.5. Phân tích tốc độ lưu chuyển mặt hàng tôm của công ty
4.6. Phân tích chiến lược cạnh tranh công ty áp dụng
4.6.1. Chiến lược sản phẩm
4.6.2. Chiến lược giá
4.6.3. Chiến lược phân phối
4.6.4. Chiến lược xúc tiến tiêu thụ
Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh mặt hàng tôm cho công ty
5.1. Ma trận SWOT cho công ty
5.2. Nghiên cứu và thâm nhập thị trường cho sản phẩm tôm của công ty
5.3. Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh
5.4. Nâng cao công tác Marketing quốc tế và quảng cáo
5.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm tôm của công ty
Chương 6: Kết luận
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với nhà nước
6.2.2. Đối với công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Bảng 2: Doanh thu của công ty qua các năm
Bảng 3: Chi phí hoạt động của công ty qua các năm
Bảng 4: Biến động lợi nhuận của công ty qua các năm
Bảng 5: Các tỷ số về khả năng thanh toán
Bảng 6: Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản
Bảng 7: Các chỉ tiêu sinh lời của công ty
Bảng 8: Cơ cấu doanh thu tiêu thụ tôm
Bảng 9: Doanh thu xuất khẩu tôm của công ty
Bảng 10: Sản lượng xuất khẩu tôm của công ty
Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu tôm của công ty
Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu từng loại tôm của công ty
Bảng 13: Thị trường xuất khẩu tôm chủ yếu của công ty
Bảng 14: Kim ngạch xuất khẩu tôm vào thị trường Châu Á
Bảng 15: Kim ngạch xuất khẩu tôm vào thị trường Châu Âu
Bảng 16: Kim ngạch xuất khẩu tôm vào thị trường Châu Mỹ
Bảng 17: Kim ngạch xuất khẩu tôm vào thị trường Châu Úc
Bảng 18: Các hình thức thu mua tôm nguyên liệu của công ty
Bảng 19: Tốc độ lưu chuyển mặt hàng tôm xuất khẩu
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris