Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Lương thực Sông Hậu

234
1
18

badboy

Member
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Lương thực Sông Hậu
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2. Vị trí địa lý và kinh tế thị trường
3.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
3.4. Cơ cấu tổ chức quản lý
3.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của công ty
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦ A CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU
4.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006 -2008)
4.2. Phân tích tình hình doanh thu c ủa công ty từ năm 2006 - 2008
4.3. Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh tại công ty qua các năm từ năm 2006 - 2008
4.4. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty giai đoạn 2006 - 2008
4.5. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2006 đến năm 2008
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY L ƯƠNG THỰC SÔNG HẬU
5.1. Giải pháp về chi phí
5.2. Giải pháp về vốn
5.3. Giải pháp về phát triển thị trường
5.4. Một số giải pháp khác
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris