Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Cát Tường

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Sự cần thiết phải phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.1.1. Giới thiệu công ty
3.1.2. Nội dung kinh doanh
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
3.2.3. Hình thức kế toán sử dụng tại Công ty.
3.3. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Phương hướng phát triển
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG
4.1. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM
4.1.1. Phân tích doanh thu tiêu thụ sản phẩm
4.1.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm
4.2. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ
4.2.1. Phân tích tình hình thực hiện chi phí
4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
4.3. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN VÀ CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH DOANH
4.3.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận
4.3.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh
4.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
4.4.1. Nhóm các tỷ số tài chính
4.4.2. Sơ đồ Dupont của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Tin Học Cát Tường năm 2006, 2007 và 2008
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG
5.1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH CỦA CÔNG TY CÁT TƯỜNG
5.1.1. Môi trường bên trong
5.1.2. Môi trường bên ngoài
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẠI CÔNG TY
5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
5.2.2. Về tình hình tài chính
5.2.3. Một số biện pháp khác
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BIỂU
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris