Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH SX TM DV Tín Nghĩa

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH SX TM DV Tín Nghĩa
MỤC LỤC
Chương 1:GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi không gian
1.3.2 Phạm vi thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số phương pháp luận về phân tích hoạt động kinh doanh trong công ty
2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.2 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.3 Đối tượng và mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2.1 Khái niệm về doanh thu
2.1.2.2 Khái niệm về chi phí
2.1.2.3 Khái niệm về lợi nhuận
2.1.2.4 Khái niệm về báo cáo tài chính
2.1.3 Phương pháp phân tích
2.1.3.1 Phương pháp so sánh
2.1.3.2 Phương pháp mô tả
2.1.3.3 Phương pháp thống kê
2.1.3.4 Phương pháp thay thế liên hoàn
2.1.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.1.4.1 Lợi nhuận trên tài sản (ROA)
2.1.4.2. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.1.4.3 Lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SXTMDV TÍN NGHĨA
3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH SX TM DV TÍN NGHĨA
3.1.1 Quá trình thành lập và phát triển Công ty
3.1.2 Địa bàn hoạt động kinh doanh
3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy
3.1.4 Giới thiệu chung về cơ cấu mặt hàng cần phân tích
3.1.4.1 Xe Vinaxuki
3.4.2 Xe Cửu Long
3.4 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2008
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
3.4.3 Phương hướng chiến lược phát triển của Công Ty năm 2008
3.4.3.1 Lĩnh vực bán hàng
3.4.3.2 Lĩnh vực đóng thùng và bảo hành xe
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV TÍN NGHĨA
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY
4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu theo kết quả hoạt động
4.1.1.1 Tình hình doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh
4.1.1.2 Tình hình doanh thu từ hoạt động tài chính
4.1.2 Phân tích tình hình doanh thu theo báo cáo bộ phận
4.1.2.1 Bộ phận xưởng
4.1.2.2 Bôh phận vĩnh long
4.1.2.3 Bộ phận đầu sấu
4.1.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ TẠI CÔNG TY
4.2.1 Tình hình chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh
4.2.1.1 Chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh
4.2.1.2 Chi phí từ hoạt động tài chính
4.2.2 Tình hình chi phí theo báo cáo bộ phận
4.2.2.1 Bộ phận xưởng
4.2.2.2 Bộ phận vĩnh long
4.2.2.3 Bộ phận đầu sấu
4.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNGTY
4.3.1 Phân tích tình hình lợi nhuận theo kết quả hoạt động
4.3.1.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
4.3.1.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
4.3.2 Phân tích tình hình lợi nhuận theo báo cáo bộ phận
4.3.2.1 Bộ phận xưởng
4.3.2.2 Bộ phận vĩnh long
4.3.2.3 Bộ phận đầu sấu
4.3.3 Phân tích các tỷ số tài chính
4.3.3.1Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS)
4.3.3.2 Tỷ suất lợi nhuận/vốn (ROE)
4.3.3.3Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA)
4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY
5.1.1 Doanh thu
5.1.2 Chi phí
5.1.3 Lợi nhuận
5.2 Một số giải pháp
5.2.1 Doanh thu
5.2.2 Chi phí
5.2.3 Lợi nhuận
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris