Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty xăng dầu Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty xăng dầu Vĩnh Long

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3. Nhiệm vụ của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4. Đối tượng sử dụng công cụ phân tích hoạt động doanh nghiệp
2.1.5. Nội dung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.6. Những cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu Vĩnh Long
2.1.6.1. Tình hình tiêu thụ
2.1.6.2. Tình hình chi phí
2.1.6.3. Tình hình lợi nhuận
2.1.6.4. Một số tỷ số
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
2.2.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.1.1. Lịch sử hình thành của công ty
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
3.1.2.1. Chức năng
3.1.2.2. Nhiệm vụ
3.1.2.3. Quyền hạn
3.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và mối quan hệ giữa các phòng ban
3.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban
3.2.2.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban
3.2.3. Hệ thống phân phối
3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2009
#VALUE!
CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG
4.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2006, 2007, 2008
4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÍNH
4.2.1. Phân tích chung tình hình tiêu thụ của công ty từ năm 2006 - 2008
4.2.2. Phân tích thị trường tiêu thụ
4.2.2.1. Tình hình tiêu thụ theo từng loại sản phẩm
4.2.2.2. Tình hình tiêu thụ theo phương thức bán hàng
4.2.3. Phân tích tình hình doanh thu của Công ty
4.3. PHÂN TÍCH VỀ TÌNH HÌNH CHI PHÍ
4.3.1. Phân tích chung tình hình chi phí của công ty từ năm 2006 - 2008
4.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí hoạt động kinh doanh
4.3.2.1. Phân tích giá vốn hàng bán
4.3.2.2. Phân tích chi phí bán hàng
4.3.2.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp
4.4. PHÂN TÍCH VỀ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận chung của công ty từ năm 2006 -2008
4.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận
4.5. MỘT SỐ TỶ SỐ TÀI CHÍNH
4.5.1. Nhóm chỉ tiêu tài chính
4.5.2. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
4.5.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 5 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
5.1.1. Thuận lợi
5.1.1.1. Điểm mạnh
5.1.1.2. Cơ hội
5.1.2. Khó khăn
5.1.2.1. Điểm yếu
5.1.2.2. Đe dọa
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
5.2.1. Về doanh thu
5.2.2. Về chi phí
5.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
684
Bài viết
1,400
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris