Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về không gian
1.3.2. Phạm vi về thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Ngân Hàng Thương Mại
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại
2.2.2.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại
2.1.2. Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại
2.1.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn
2.1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn
2.1.2.3. Hoạt động trung gian
2.1.3. Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.4. Khái quát về thu nhập và chi phí lợi nhuận của Ngân hàng
2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.6. Các tỉ số đo lường rủi ro
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP MỸ XUYÊN
3.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Mỹ Xuyên
3.1.1. Lịch sử hình thành và quả trình phát triển
3.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của Ngân hàng
3.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn
3.1.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển
3.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
3.2.1. Phân tích tình hình nguồn vốn của Ngân hàng
3.2.1.1. Phân tích khái quát cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng
3.2.1.2. Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng
3.2.2. Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm
3.2.2.1. Phân tích tình hình thu nhập
3.2.2.2. Phân tích tình hình chi phí của Ngân hàng
3.2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuân của Ngân hàng
3.2.3. Phân tích các tỉ số đo lường hiệu quả lợi nhuận và rủi ro
3.2.3.1. Phân tích các tỉ số đo lường hiệu quả lợi nhuận
3.2.3.2. Phân tích các tỉ số đo lường rủi ro
3.2.4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
3.2.4.1. Những thành tựu đạt được
3.2.4.2. Một số tốn tại và nguyên nhân
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG
4.1. Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn
4.2. Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng
4.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
4.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing , phát triển khách hàng
4.5. Giải pháp tăng thu nhập giảm chi phí hoạt động
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị
5.2.1. Đối với chính quyền địa phương
5.2.2. Đối với Ngân hàng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris