Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghên cứu
1.4.1. Phạm vi về không gian
1.4.2. Phạm vi về thời gian
1.4.3. Phạm vi về đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Nội dung phân tích hoạt đông kinh doanh
2.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.5. Thu nhập của ngân hàng
2.1.6. Chi phí của ngân hàng
2.1.7. Lợi nhuận của ngân hàng
2.1.8. Các chỉ tiêu đo lường lợi nhuận của ngân hàng
2.1.9. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro
2.1.10. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng bằng phương pháp thay thế liên hoàn
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊ THỦY
3.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VỊ THỦY
3.2. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
3.3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VỊ THỦY TỈNH HẬU GIANG
3.3.1. Lịch sử hình thành ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyên Vị Thủy tỉnh Hậu Giang
3.3.2. Cơ cấu tổ chức
3.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
3.4. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI KỲ MỚI
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2009
3.6.1. Mục tiêu
3.6.2. Giải pháp thực hiện
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊ THỦY
4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI ĐƠN VỊ
4.1.1. Tiền gửi của khách hàng
4.1.2. Tiền gửi của tổ chức tín dụng
4.1.3. Tiền gửi tiết kiệm
4.1.4. Tiền gửi của kho bạc nhà nước
4.1.5. Kỳ phiếu
4.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI ĐƠN VỊ
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.3. Tình hình nợ quá hạn của ngân hàng
4.3. THU NHẬP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊ THỦY (2006 - 2008)
4.3.1. Thu nhập từ lãi
4.3.2. Thu nhập từ phí dịch vụ
4.4. CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊ THỦY (2006 - 2008)
4.4.1. Chi phí từ lãi
4.4.2. Chi dịch vụ
4.4.3. Chi khác
4.5. LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊ THỦY (2006 - 2008)
4.5.1. Tình hình lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm
4.5.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
4.6. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.6.1. Suất sinh lời của tổng tài sản
4.6.2. Mức lợi nhuận biên tế
4.6.3. Thu nhập lãi trên chi phí lãi
4.6.4. Suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
4.7. NHỮNG RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊ THỦY
4.7.1. Rủi ro về lãi suất
4.7.2. Rủi ro về tín dụng
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊ THỦY
5.1. NHỮNG MẶT YẾU KÉM CÒN TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA ĐƠN VỊ
5.1.1. Tồn tại
5.1.2. Nguyên nhân
5.2. MỘTSỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THỰC TRẠNG TẠI NGÂN HÀNG
5.2.1. Biện pháp nâng cao vốn huy động
5.2.2. Biện pháp nâng cao dịch vụ
5.2.3. Biện pháp tăng lợi nhuận và giảm chi phí
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris