Luận văn Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch homestay tại cù lao Tân Lộc - huyện Thốt Nốt - Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch homestay tại cù lao Tân Lộc - huyện Thốt Nốt - Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Loại hình du lịch được nghiên cứu
1.3.2. Đối tượng nghiên cứu
1.3.3. Thời gian nghiên cứu
1.3.4. Địa điểm tiến hành phỏng vấn
1.3.5. Giới hạn của đề tài
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Du lịch Homestay
2.1.1.1. Khái niệm về du lịch
2.1.1.2. Tài nguyên du lịch
2.1.1.3. Du lịch Homestay
2.1.1.4. Lợi ích của việc phát triển loại hình du lịch Homestay
a. Lợi ích đối với xã hội
b. Lợi ích đối với kinh tế
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
a. Số liệu sơ cấp
b. Số liệu thứ cấp
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
a. Phương pháp so sánh
b . Phương pháp phân tích SWOT
c. Phương pháp phân tích tần số
CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CÔNG TY DU LỊCH CẦN THƠ
3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DU LỊCH CẦN THƠ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Các hoạt động kinh doanh của công ty
3.1.3. Các đơn vị trực thuộc công ty
3.1.4. Các công ty liên doanh
3.1.5. Cơ cấu sử dụng lao động của công ty
3.1.6. Cơ cấu tổ chức của công ty du lịch Cần Thơ
3.2. KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CÔNG TY DU LỊCH CẦN THƠ
3.2.1. Chức năng hoạt động của trung tâm điều hành
3.2.2. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của trung tâm trong 3 năm từ 2006 - 2008
3.2.3. Định hướng phát triển của trung tâm điều hành
CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU DỊCH VỤ DU LỊCH HOMESTAY TẠI CÙ LAO TÂN LỘC
4.1. KHÁI QUÁT VỀ CÙ LAO TÂN LỘC
4.1.1. Tài nguyên tự nhiên
4.1.2. Tài nguyên nhân văn
a. Nhà cổ
b. Các nghề truyền thống
c. Lễ hội
4.2. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH - ĐIỂM YẾU CỦA TÂN LỘC
4.2.1. Điểm mạnh
4.2.2. Điểm yếu
4.3. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ THAM GIA LÀM DU LỊCH CỦA NGƢỜI DÂN TẠI CÙ LAO TÂN LỘC
4.3.1. Phân tích về sự hiểu biết của người dân về loại hình du lịch Homestay
4.3.2. Phân tích mức độ tham gia làm du lịch Homestay của người dân 26
4.3.3. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch Homestay của người dân
a. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú homestay
b. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu ăn uống homestay
c. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu tham quan nhà cổ cho khách du lịch tham gia homestay
d. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch homestay 34
4.4. PHÂN TÍCH VỀ MỨC GIÁ ĐỂ NGƢỜI DÂN NƠI ĐÂY CHẤP
NHẬN THAM GIA PHỤC VỤ NHU CẦU DỊCH VỤ DU LỊCH
HOMESTAY
4.4.1. Phân tích về mức giá đối với dịch vụ lưu trú homestay của người dân địa phương
4.4.2. Phân tích về mức giá đối với dịch vụ ăn uống homestay của người dân địa phương
4.4.3. Phân tích về mức giá đối với dịch vụ tham quan nhà cổ
4.4.4. Phân tích mức giá cho việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch Homestay của người dân
CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH HOMESTAY TẠI CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ
5.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP
5.1.1. Chính sách, định hướng liên quan đến phát triển du lịch tại Tân Lộc
5.1.2. Phân tích SWOT đối với cù lao Tân Lộc
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH HOMESTAY TẠI CÙ LAO TÂN LỘC
5.2.1. Phát triển loại hình du lịch homestay tại Tân Lộc nhằm góp phần làm tăng thu nhập của người dân
5.2.2. Du lịch homestay nên kết hợp với việc tham gia vào các hoạt động của người dân quê Nam bộ
5.2.3. Homestay tại Tân Lộc phải luôn có hoạt động tham quan nhà cổ trong các chương trình tour của du khách
5.2.4. Phát triển homestay tại Tân Lộc cần sử dụng nét độc đáo về vị trí địa lý nơi là cù lao nổi giữa sông và đặc sản địa phương nơi đây để làm điểm khác biệt thu hút khách
5.2.5. Các công ty tổ chức du lịch cần kết hợp với chính quyền địa phương để kêu gọi bà con nơi đây tham gia làm du lịch
5.2.6. Chính quyền địa phương cần có biện pháp kêu gọi người dân nơi đây giữ gìn vệ sinh tốt hơn
5.2.7. Cần thiết kế “Cẩm nang du lịch homestay Cần Thơ” để giới thiệu về các điểm phát triển du lịch homestay và nét riêng của từng nơi cho du khách trong và ngoài nước
5.2.8. Phát triển du lịch homestay tại Tân Lộc nên gắn liền với mục tiêu gây quỹ bảo tồn các di sản văn hóa tại đây
CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với chính quyền địa phương
6.2.2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris