Luận văn Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại
2.1.2 Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
2.3.1 Mô hình CAMEL
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIB CHI NHÁNH CẦN THƠ 17
3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1.1 Vị trí địa lí và Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ
3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển VIBBank Cần Thơ
3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy VIBBank Cần Thơ
3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH QUA 3 NĂM
3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HỌAT ĐỘNG CỦA NH TRONG NĂM 2009 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
3.3.1 Mục tiêu hoạt động
Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ
3.3.2 Định hướng hoạt động trong năm 2009 và những năm tiếp theo
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VIB CT
4.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO MÔ HÌNH CAMEL 25
4.1.1 Vốn (Capital)
4.1.2 Tài sản (Assets)
4.1.3 Quản trị (Management)
4.1.4 Phân tích khả năng sinh lợi qua các chỉ tiêu tài chính (Earning)
4.1.5 Thanh khoản (Liquidity)
4.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN
4.2.1 Thu nhập
4.2.2 Chi phí
4.2.3 Lợi nhuận
CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.1 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
5.2 ĐỐI VÓI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.2.1. Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa rủi ro tín dụng
5.2.2. Thực hiện bảo hiểm tín dụng
5.2.3. Linh hoạt trong công tác thu nợ
5.2.4. Thay đổi cơ cấu tín dụng
5.3 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ NH
5.4 VỀ CHI PHÍ
5.5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ, NHÂN VIÊN NH NGÂN HÀNG 88
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.1.2 Đối với Hội Sở
6.2.2 Đối với VIB Cần Thơ
6.2.3 Đối với chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris